Šifre plaćanja za domaći platni promet

KLASIFIKACIJA PREMA OBLIKU PLAĆANJA

1

Gotovinski

gotovinske uplate na tekući račun i isplate s tekućeg računa

2

Bezgotovinski

prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog tekućeg računa na drugi tekući račun

3

Obračunski

obračunska plaćanja

9

Preknjižavanje

povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava

 

KLASIFIKACIJA PREMA OSNOVU PLAĆANJA

Transakcije po osnovu prometa robe i usluga

20

Promet robe i usluga - međufazna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge

21

Promet robe i usluga - finalna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije - finalna potrošnja

22

Usluge javnih preduzeća

uplate propisanih obaveza javnim preduzećima

23

Investicije u objekte i opremu

plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)

24

Investicije - ostalo

plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu

25

Zakupnine stvari u javnoj svojini

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda

26

Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu

27

Subvencije, regresi i premije s posebnih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

28

Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa

31

Carine i druge uvozne dažbine

uplata, naplata, prenos i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

 

Transakcije raspodele

 

 

 

OBAVEZNO UPISIVANJE BOP

40

Zarade i druga primanja zaposlenih

zarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog

 

DA

41

Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja

neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog;
socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja

 

NE

42

Naknade zarada na teret poslodavca

naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca;
naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;
naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu

 

 

DA

44

Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga

isplata članovima zadruge s računa zadruge

 

DA

45

Penzije

iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci, osim isplata u gotovom novcu

NE

46

Obustave od penzija i zarada

obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

NE

47

Naknade zarada na teret drugih isplatilaca

naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;
naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine;
naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta

 

 

DA

48

Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava

kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja

 

DA

49

Ostali prihodi fizičkih lica

prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48

 

DA

53

Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku

uplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr.

 

NE

54

Uplata poreza i doprinosa po odbitku

uplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku

DA

57

Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

 

DA/NE

58

Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

 

DA/NE

 

Transferi

60

Premije osiguranja i nadoknada štete

premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete

61

Raspored tekućih prihoda

raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima

62

Transferi u okviru državnih organa

prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade

63

Ostali transferi

prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda

64

Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku

65

Uplata pazara

uplata dnevnog pazara

66

Isplata gotovine

sve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika

 

Finansijske transakcije

70

Kratkoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita

71

Dugoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita

72

Aktivna kamata

plaćanje kamate po kreditima

73

Polaganje oročenih depozita

 

75

Ostali plasmani

kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcionarskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije od vrednosti, krediti)

76

Otplata kratkoročnih kredita

 

77

Otplata dugoročnih kredita

 

78

Povraćaj oročenih depozita

 

79

Pasivna kamata

plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima

80

Eskont hartija od vrednosti

 

81

Pozajmice osnivača za likvidnost

uplata pozajmice osnivača - fizičkog lica pravnom licu

82

Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču

povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču - fizičkom licu

83

Naplata čekova građana

 

84

Platne kartice

 

85

Menjački poslovi

 

86

Kupoprodaja deviza

 

87

Donacije i sponzorstva

plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative

88

Donacije

donacije iz međunarodnih ugovora

89

Transakcije po nalogu građana

 

90

Druge transakcije

 

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove