Šifre vrsti neživotnih osiguranja za PP-PPNO

Šifra

Opis šifre

0101

Osiguranje od posledica nezgode, uključujući i osiguranje od povrede na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:
 - ugovorenu novčanu naknadu za slučaj nezgode - član 9. tačka 1) podtačka (1) Zakona o osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 139/14 - u daljem tekstu: Zakon);
 - naknadu ugovorenih troškova za slučaj nezgode - član 9. tačka 1) podtačka (2) Zakona;
 - kombinaciju isplata ugovorene novčane naknade za slučaj nezgode i naknade ugovorenih troškova za slučaj nezgode - član 9. tačka 1) podtačka (3) Zakona;
 - isplatu zbog posledica povrede ili oštećenja zdravlja ili zbog smrti putnika - član 9. tačka 1) podtačka (4) Zakona.

0201

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva:
 - ugovorenu novčanu naknadu za slučaj bolesti - član 9. tačka 2) podtačka (1) Zakona;
 - naknadu ugovorenih troškova lečenja - član 9. tačka 2) podtačka (2) Zakona;
 - kombinaciju isplata ugovorene novčane naknade za slučaj bolesti i naknade ugovorenih troškova lečenja - član 9. tačka 2) podtačka (3) Zakona.

0301

Osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila, i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno koje pokriva gubitak tih vozila - član 9. tačka 3) Zakona. Ova šifra ne obuhvata osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila, i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno koje pokriva gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom.

0302

Osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila, i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom - član 9. tačka 3) Zakona.

0401

Osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila - član 9. tačka 4) Zakona. Ova šifra ne obuhvata osiguranje šinskih vozila koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom.

0402

Osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom - član 9. tačka 4) Zakona.

0501

Osiguranje vazduhoplova, koje pokriva štete na vazduhoplovima, odnosno gubitak vazduhoplova - član 9. tačka 5) Zakona.

0601

Osiguranje plovnih objekata, koje pokriva štete na plovnim objektima, odnosno gubitak tih objekata (morskih, rečnih, jezerskih i kanalskih) - član 9. tačka 6) Zakona.

0701

Osiguranje robe u prevozu, koje pokriva štete na robi, odnosno gubitak robe bez obzira na vrstu prevoza - član 9. tačka 7) Zakona.

0801

Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, koje pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tač. od 3) do 7) člana 9. Zakona - član 9. tačka 8) Zakona.

0901

Ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke od 3) do 8) člana 9. Zakona - član 9. tačka 9) Zakona.

1001

Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, uključujući i odgovornost pri transportu - član 9. tačka 10) Zakona.

1101

Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uključujući i odgovornost pri transportu - član 9. tačka 11) Zakona.

1201

Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe ovih objekata, uključujući i odgovornost pri transportu - član 9. tačka 12) Zakona.

1301

Osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, osim odgovornosti iz tač. od 10) do 12) člana 9. Zakona - član 9. tačka 13) Zakona.

1401

Osiguranje kredita koje pokriva:
 - rizik od neplaćanja, odnosno kašnjenja u plaćanju zbog nesolventnosti ili drugih događaja ili postupaka - član 9. tačka 14) podtačka (1) Zakona;
 - ostale rizike povezane sa izvozom, trgovinom i ulaganjima na domaćem i stranom tržištu - član 9. tačka 14) podtačka (2) Zakona;
 - kredite koji se isplaćuju u ratama - član 9. tačka 14) podtačka (3) Zakona;
 - hipotekarne i lombardne kredite - član 9. tačka 14) podtačka (4) Zakona;
 - ostale kredite i zajmove - član 9. tačka 14) podtačka (6) Zakona.
 Ova šifra ne obuhvata osiguranje koje pokriva:
 - izvozne kredite;
 - kredite građana koji se isplaćuju u ratama;
 - stambene kredite;
 - poljoprivredne kredite.

1402

Osiguranje koje pokriva izvozne kredite - član 9. tačka 14) podtačka (2) Zakona.

1403

Osiguranje koje pokriva kredite građana koji se isplaćuju u ratama - član 9. tačka 14) podtačka (3) Zakona.

1404

Osiguranje koje pokriva stambene kredite.

1405

Osiguranje koje pokriva poljoprivredne kredite.

1501

Osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dužnika - član 9. tačka 15) Zakona.

1601

Osiguranje finansijskih gubitaka, koje pokriva finansijske gubitke zbog:
 - gubitka zaposlenja - član 9. tačka 16) podtačka (1) Zakona;
 - nedovoljnih prihoda - član 9. tačka 16) podtačka (2) Zakona;
 - lošeg vremena - član 9. tačka 16) podtačka (3) Zakona;
 - izgubljene dobiti - član 9. tačka 16) podtačka (4) Zakona;
 - neplaniranih opštih troškova - član 9. tačka 16) podtačka (5) Zakona;
 - neplaniranih troškova poslovanja - član 9. tačka 16) podtačka (6) Zakona;
 - gubitka tržišne vrednosti - član 9. tačka 16) podtačka (7) Zakona;
 - gubitka zakupnine, odnosno prihoda - član 9. tačka 16) podtačka (8) Zakona;
 - posrednih poslovnih gubitaka, osim gubitaka iz podtač. od (1) do (8) tačke 16) člana 9. Zakona - član 9. tačka 16) podtačka (9) Zakona;
 - ostalih neposlovnih gubitaka - član 9. tačka 16) podtačka (10) Zakona;
 - ostalih finansijskih gubitaka - član 9. tačka 16) podtačka (11) Zakona.

1701

Osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva sudske troškove, troškove advokata i druge troškove postupka - član 9. tačka 17) Zakona.

1801

Osiguranje pomoći na putovanju, koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsutnosti iz prebivališta ili boravišta - član 9. tačka 18) Zakona.

1901

Osiguranje kod kojeg je osiguranik diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo, a za koje je, pod uslovom reciprociteta, propisano poresko oslobođenje u skladu sa Zakonom o porezu na premije neživotnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 68/14 - dr. zakon).

9901

Druge nepomenute vrste neživotnih osiguranja za koje je propisano oporezivanje.

9902

Druge nepomenute vrste neživotnih osiguranja za koje je propisano poresko oslobođenje.

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove