Šifre plaćanja za devizni platni promet

Prilog 2

ŠIFARNIK OSNOVA NAPLATE, PLAĆANJA I PRENOSA U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

Opis

Priliv

Odliv

I. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA

TEKUĆI RAČUN - ROBA

Transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata

Roba

- sve naplate, odnosno plaćanja izvoza i uvoza robe (pre i posle izvršenog izvoza i uvoza robe) u skladu sa opštim sistemom trgovine koji primenjuje Republički zavod za statistiku, a koji obuhvata:

a) slobodno cirkulirajuće područje, prostorije za unutrašnju preradu ili industrijske slobodne zone,

b) prostorije za carinsko skladištenje,

- naplata, odnosno plaćanje prevoznicima robe prodate u lukama i na aerodromima ako je pri izvozu, odnosno uvozu popunjena carinska deklaracija,

- kamata za neblagovremeno plaćanje/naplatu uvoza/izvoza robe,

- zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe,

- naplate izvoza, odnosno plaćanje uvoza robe bez carinske deklaracije: izvoz, odnosno uvoz knjiga, stručne literature, standardizovani softverski paketi, video i audio zapisi na čvrstim medijima sa pravom da se koriste bez vremenskog ograničenja i sl.,

- plaćanja štete (neosigurane) pri izvozu i uvozu robe,

- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena oplemenjivanju,

- naplate i plaćanja povezani s robom koja je namenjena popravkama.

Ne uključuje:

- naknade za poslove posredovanja, tj. razliku u ceni između kupljene i prodate robe kod direktnog reeksporta i prevoza (uključeno u 310 - Zastupnička i posrednička provizija),

- naplate, odnosno plaćanja za doradu, preradu i oplemenjivanje robe (uključeno u 315 - Oplemenjivanje robe),

- usluge popravki (uključeno u 314 - Popravka robe),

- avanse po osnovu izvođenja investicionih radova u inostranstvu (uključeno u 421 - Građevinski radovi u inostranstvu).

112

112

Roba na teritoriji Republike Srbije - naplate, odnosno plaćanja po spoljnotrgovinskom poslu za robu koja ne prelazi carinsku liniju

712

712

Plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se ne uvozi u zemlju, a koja se na osnovu ugovora neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju

- plaćanje za robu kupljenu u inostranstvu koja se trajno locira u drugoj državi ili carinskoj teritoriji a ostaje u vlasništvu rezidenta,

- plaćanje kupljene robe koja se nabavlja u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo, odnosno naplata po tom poslu.

312

312

Roba za snabdevanje transportnih sredstava

- naplate, odnosno plaćanja po osnovu isporučene robe za snabdevanje rezidentnih/nerezidentnih prevoznih sredstava (brodovi, avioni, drumska vozila, železničke kompozicije i sl.) gorivom, hranom i dr. na stranim/domaćim terminalima (pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sl.) ako pri izvozu, odnosno uvozu nije bila popunjena carinska deklaracija, bez obzira na to da li su plaćanja, odnosno naplate izvršene pre ili posle isporuke robe.

147

147

Otpisi razlika na fakturisanu vrednost robe

650

650

Pripis razlika na fakturisanu vrednost robe

651

651

Primljena pokrića za loro (izvozne) akreditive

514

 

TEKUĆI RAČUN - USLUGE

Ova kategorija obuhvata transakcije naplata i plaćanja po osnovu razmene usluga između rezidenata i nerezidenata, uključujući i avanse i povraćaje po svim osnovima

Oplemenjivanje i popravke

Oplemenjivanje robe

- naplate za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu nerezidenta,

- plaćanja za usluge dorade, prerade i oplemenjivanja robe (npr. rafinisanje nafte, doradni poslovi u tekstilnoj i metalskoj industriji, odnosno drugim industrijama) koja je u vlasništvu rezidenta.

Ne uključuje:

- vrednost robe koja se dorađuje, prerađuje ili oplemenjuje (uključeno u 112 - Roba).

315

315

Popravka robe

Naplate, odnosno plaćanja usluga popravki i servisiranja robe.

Ne uključuje:

- popravke koje vrše građevinska i monterska preduzeća (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu),

- popravke računarske opreme (uključeno u 302 - Računarske usluge),

- održavanje uređaja i opreme na aerodromima i u lukama (uključeno u 248 - Vazdušni saobraćaj - ostalo i 208 - Pomorski saobraćaj - ostalo),

- vrednost robe koja se popravlja i ugrađuje (uključeno u 112).

314

314

Opis

Priliv

Odliv

Transport

Pomorski saobraćaj

   

- Prevoz putnika

202

202

- Prevoz robe

201

201

- Ostalo

208

208

Vazdušni saobraćaj

   

- Prevoz putnika

242

242

- Prevoz robe

241

241

- Ostalo

248

248

Drumski saobraćaj

   

- Prevoz putnika

252

252

- Prevoz robe

251

251

- Ostalo

258

258

Železnički saobraćaj

   

- Prevoz putnika

222

222

- Prevoz robe

221

221

- Ostalo

228

228

Rečni saobraćaj

   

- Prevoz putnika

232

232

- Prevoz robe

231

231

- Ostalo

238

238

Prevoz putnika:

- prevoz nerezidenata u međunarodnom saobraćaju domaćim transportnim sredstvima,

- prevoz rezidenata stranim prevoznim sredstvima,

- prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući sve ostale troškove koji nastanu pri prevozu putnika (porez na dodatu vrednost, troškovi viška prtljaga, prevoz pomagala za invalide, hrana i piće u prevoznim sredstvima i sl.).

Ne uključuje:

- prevoz nerezidenata domaćim prevoznim sredstvima unutar zemlje (uključeno u 702 -Turističke usluge).

Prevoz robe:

- prevoz robe i usluga utovara na prevozno sredstvo, odnosno istovara ako je ugovorom između vlasnika robe i prevoznika dogovoreno da prevoznik izvrši i te usluge.

Ostalo:

- sve vrste usluga u lukama, na aerodromima i drugim terminalnim linijama (kargo, utovar, istovar, čuvanje, skladištenje, pakovanje, održavanja i čišćenje opreme za transport, vuča i spasavanje vozila, kao i provizije i marže agenata za izvršene usluge prevoza robe i putnika),

- sve usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa.

Ne uključuje:

- usluge iznajmljivanja vozila s posadom (uključeno u 218 - Iznajmljivanje vozila s posadom na određeni period),

- eksploatacione troškove transportera (uključeno u 219 - Ostale usluge povezane s transportom),

- ostalo skladištenje robe (uključeno u 319 - Skladištenje),

- osiguranje robe (uključeno u 259 - Osiguranje - premije),

- roba koju prevoznici nerezidenti nabavljaju u lukama, pristaništima i aerodromima i koja se tretira kao roba a ne kao usluga (uključeno u 147 - Roba za snabdevanje transportnih sredstava),

- popravke na železničkim postrojenjima, lukama i aerodromskim postrojenjima (uključeno u 317 - Građevinski radovi u inostranstvu),

- kurirske usluge (uključeno u 249 - Poštanske i kurirske usluge).

Ostalo

Usluge transporta nafte, gasa i električne energije

- troškovi transporta nafte i gasa cevovodima i transport električne energije.

Ne uključuje:

- vrednost isporučene nafte, gasa i električne energije (uključeno u 112 - Roba).

213

213

Špediterske usluge

- sve usluge vezane za poslove špedicije.

270

270

Iznajmljivanje vozila s posadom nerezidentima na određeni period

Ne uključuje:

- iznajmljivanje vozila bez posade (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade),

- usluge finansijskog zakupa - lizing (uključeno u 575 ili u 175 - Finansijski lizing).

218

218

Ostale usluge povezane s transportom uključuju:

- troškove eksploatacije,

- naknade za puteve,

- tranzitne takse,

- takse za prelet i dr.

219

219

Opis

Priliv

Odliv

Poštanske i kurirske usluge

Poštanske i kurirske usluge

- poštanske usluge, koje uključuju usluge preuzimanja, transporta i isporuke pisama, novina, magazina, brošura i ostalog štampanog materijala, iznajmljivanja poštanskih sandučića, kao i usluge povezane s neisporučenom poštom, dostavljanje pošiljaka, kurirske usluge i sl.,

- usluge koje se plaćaju preko kontokorentnog računa.

249

249

Međunarodna poštanska uputnica

- prebijanja međusobnih dugovanja i potraživanja sa inostranim poštanskim upravama po osnovu prenosa sredstava međunarodnom poštanskom uputnicom.

271

271

Turizam

Otkup/prodaja efektivnog stranog novca - nerezidenti

- otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od nerezidenata, odnosno nerezidentima.

Ne uključuje:

- otkup, odnosno prodaju efektivnog stranog novca od rezidenata (uključeno u 796 ili u 700 - Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica).

701

701

Otkup/prodaja čekova - nerezidenti

- otkup, odnosno prodaja čekova od nerezidenata, odnosno nerezidentima.

Ne uključuje:

- otkup, odnosno prodaju čekova od rezidenata (uključeno u 795 - Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica).

699

699

Prodaja, odnosno kupovina domaće valute u inostranstvu

- prodaja efektivnih dinara u inostranstvu i njihov reotkup od inostranstva.

707

707

Plaćanja u inostranstvu za prodate čekove stranih izdavalaca

-

341

Turističke usluge

Plaćanja u korist rezidenata ili nerezidenata pravnih i fizičkih lica koja pružaju turističke usluge:

- usluge turističkih agencija,

- usluge smeštaja - hotela i drugih smeštajnih objekata,

- usluge restorana,

- organizacija izleta,

- usluge prevoza koje prevoznici rezidenti pružaju nerezidentima u zemlji,

- usluge turističke animacije i dr.

702

895

Ostalo - turističke usluge

- ostalo: prodaja robe i drugih usluga turistima, dozvole za lov i ribolov.

705

702

Službena putovanja u inostranstvu

- troškovi u vezi sa službenim putovanjima rezidenata u inostranstvu radi obavljanja svih vrsta poslovnih delatnosti.

Ne uključuje:

- vrednost prodate ili kupljene robe, usluga i sl. koje rezidenti na službenim putovanjima mogu zaključiti u ime preduzeća i za preduzeće (uključeno u 112 - Roba ili pripadajuća usluga).

-

340

Naknada (refundacija) od nerezidenta za nastale troškove službenog putovanja rezidenta u inostranstvu

343

-

Naknada za plaćene troškove koje je nerezident ostvario tokom službenog boravka u našoj zemlji

342

-

Turističke usluge - zdravstvene usluge

- troškovi i naknade lečenja u bolnicama, lečilištima i rehabilitacionim centrima,

- troškovi medicinskih tretmana i dr.

401

804

Turističke usluge - školovanje

- ukupni troškovi školovanja (stipendije i školarine),

- troškovi specijalizacije,

- ostali troškovi u vezi s školovanjem.

812

812

Platne kartice

- plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu platne kartice.

Uključuje:

- plaćanja po platnim karticama za robu i usluge koje rezident kupuje/koristi na putovanjima u inostranstvu,

- naplate po platnim karticama za robu i usluge koje nerezidenti kupuju/koriste na putovanjima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika).

532

132

Opis

Priliv

Odliv

Investicioni radovi (građevinski radovi, izgradnja i montaža)

Građevinski radovi u inostranstvu

Građevinski radovi koje rezidenti obavljaju u inostranstvu u trajanju do godinu dana, a uključuju:

- pripremu lokacije,

- građevinske radove na visokogradnji ili niskogradnji,

- usluge gradnje i montaže,

- kupovinu opreme i robe u inostranstvu od strane rezidenta za rad na projektima,

- usluge iznajmljivanja građevinske opreme ili opreme za rušenje, zajedno sa osobljem,

- građevinske popravke.

Ne uključuje:

- građevinske radove koje ogranci rezidentnog, odnosno nerezidentnog preduzeća izvode u inostranstvu, odnosno zemlji (uključeno u 635 - Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu/zemlji),

- pripreme lokacije za rudarstvo, vađenje nafte i plina (uključeno u 306 - Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu),

- isplatu dobiti od izvršenih građevinskih radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu).

317

317

Građevinski radovi u inostranstvu

- avansi po osnovu investicionih radova: avansi, odnosno prilivi po privremenim situacijama i obračunima (odnose se na preduzeća koja moraju odvojeno voditi računovodstvo za poslovnu jedinicu ili plaćaju porez u državi u kojoj obavljaju investicionu delatnost),

- plaćanja u inostranstvu po osnovu izvođenja investicionih radova.

Ne uključuje:

- isplate dobiti od izvršenih investicionih (građevinskih) radova (uključeno u 420 - Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu).

421

421

Građevinski radovi u inostranstvu - za troškove plaćene u dinarima

- naplate po osnovu investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu za troškove plaćene u zemlji u dinarima (izuzev robe).

422

-

Građevinski radovi koji se izvode u zemlji

- naplate iz inostranstva na osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana,

- sva plaćanja, uključujući i avanse, po osnovu investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji u trajanju do godinu dana

475

475

Osiguranje

Osiguranje - premije

- naplate i plaćanja premija osiguranja i prenosa po osnovu osiguranja života koje nerezidenti vlasnici polisa plaćaju rezidentnim društvima za osiguranje;

- naplate i plaćanja kod stranog društva za osiguranje po osnovu sledećih osiguranja: (a) osiguranja investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje ovih radova ako je to predviđeno ugovorom o izvođenju tih radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode; (b) osiguranja inostranih kredita, radi osiguranja vraćanja tih kredita, ako je to, na zahtev davaoca kredita, predviđeno ugovorom; (v) osiguranja brodova u izgradnji ili remontu ako je to izričito predviđeno ugovorom sa stranim kupcem, odnosno naručiocem; (g) osiguranja prekomorskih brodova od odgovornosti vozara za štete učinjene trećim licima i njihovoj imovini; (d) osiguranja robe koja se izvozi iz Republike, odnosno uvozi u Republiku ako se prevoz te robe ne vrši na rizik domaćeg pravnog ili fizičkog lica; (đ) osiguranja kod stranog društva za osiguranje imovine domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu, kao i osiguranja zaposlenih u tim privrednim društvima - ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno; (e) osiguranja koje predlagač za dobijanje dozvole nadležnog organa u Republici za kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava, odnosno za stavljanje u promet medicinskih sredstava stranih proizvođača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, može ugovoriti sa stranim društvima za osiguranje u slučaju nastanka štete kao posledice primene tih lekova, odnosno medicinskih sredstava, pod uslovom da je ugovorom o osiguranju prihvaćena nadležnost domaćih sudova i drugih organa da odlučuju o zahtevima za naknadu štete; (ž) osiguranja stranih lica koja se nalaze u Republici i čija se imovina može osigurati kod stranog društva za osiguranje, osim ako je za tu imovinu i ta lica propisano obavezno osiguranje u Republici.

Ne uključuje:

- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja);

- potraživanja rezidenta po osnovu polise nerezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja)

- potraživanja nerezidenta na osnovu polise rezidenta (uključeno u 260 ili u 261 - transferi po osnovu osiguranja);

- naknade štete iz komercijalnih odnosa (uključeno u 892 - Porezi i naknade - država ili u 893 - Porezi i naknade - ostali sektori).

259

259

Provizije društava za osiguranje i dobrovoljnih penzijskih fondova

264

264

Provizije reosiguravača

267

267

Opis

Priliv

Odliv

Reosiguranje - premije

268

268

Reosiguranje - naknade štete

269

269

Uplata doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici

- naplate i plaćanja koje nerezidenti vrše po osnovu penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove u Republici.

807

807

Finansijske usluge

Finansijske usluge, osim osiguranja i usluga dobrovoljnih penzijskih fondova

Sve usluge finansijskog posredovanja i dodatne usluge koje rezidenti pružaju nerezidentima, odnosno koje nerezidenti pružaju rezidentima, a uključuju i:

a) provizije i troškove povezane s finansijskim transakcijama, i to:

- s primanjem depozita,

- sa akreditivima, garancijama i sl.,

- s finansijskim lizingom,

- s faktoringom,

- s poslovima kupovine dugovanja i potraživanja ostvarenog iz spoljnotrgovinskog poslovanja rezidenta,

- s kreditnim poslovima,

- sa isplatom šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,

- s klirinškim plaćanjima,

- s deviznim transakcijama;

b) usluge:

- finansijskog savetovanja,

- upravljanja finansijskom imovinom,

- povezane s poslovanjem platnim karticama,

- određivanja kreditnog rejtinga;

v) druge usluge.

400

400

Provizija na transakcije hartijama od vrednosti i naknade za upravljanje finansijskom aktivom

Provizije i troškovi povezani sa:

- poslovanjem hartijama od vrednosti,

- transakcijama finansijskim derivatima,

- dilerskim i brokerskim uslugama,

- naplatama i plaćanjima koji se pretežno odnose na naknade za upravljanje finansijskom aktivom: zajedničkim fondovima, holding kompanijama, trastovima (uključuje naknade direktorima, kastodionima, bankama, računovođama, advokatima i sl.) i dr.

Ne uključuje:

- isplate kamata na ulaganja u obveznice i menice (uključeno u 430 - Isplata kamate na ulaganje u dužničke hartije od vrednosti) i ulaganja u instrumente tržišta novca (uključeno u 431 - Isplata kamate na ulaganje u instrumente tržišta novca).

403

403

Prava industrijske svojine

Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi)

Naknade i druge takse za korišćenje:

- patenata i registrovanih robnih marki (reči, simboli, dizajn ili njihova kombinacija),

- autorskih prava,

- prava na industrijske procese i dizajn i sl.,

- dozvola za registrovanje proizvoda,

- drugih prava.

Ne uključuje:

- kupovinu i prodaju patenata i licenci (uključeno u 770 - Kupoprodaja patenta, licenci i druge nematerijalne imovine).

301

301

Franšiza

Naknade i druge takse za korišćenje franšize.

410

410

Naknade za licence za korišćenje proizvoda koji su zaštićeni autorskim pravima:

Naknade i druge takse za korišćenje:

- licenci za distribuciju i/ili reprodukciju originala ili prototipova, kao i prava vezanih za ove proizvode (štampanje knjiga, proizvodnja računarskih programa, zvučnih zapisa i sl., naknade za živo izvođenje umetničkih dela, te za njihovo televizijsko, kablovsko ili satelitsko emitovanje).

412

412

Telekomunikacione, računarske i informacione usluge

Usluge u vezi s komunikacijama

Telekomunikacione usluge

- prenos zvuka,

- prenos informacija telefonom ili teleksom,

- telegrami,

- kablovski ili satelitski prenos,

- korišćenje SWIFT-a,

- doprinosi za gledanje satelitskih programa,

- iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.),

- elektronska pošta i sl.

245

245

Opis

Priliv

Odliv

Računarske usluge

Usluge povezane s hardverom, softverom, bazama podataka i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata.

Uključuje:

- prodaju/kupovinu, razvoj, produkciju, isporuku i dokumentovanje posebnih nestandardizovanih računarskih programa (uključujući i operativne sisteme napravljene po narudžbini),

- prodaju/kupovinu standardizovanih računarskih programa koji nisu pribavljeni preko čvrstih medija, odnosno koji su preuzeti preko Interneta,

- pribavljanje standardizovanih računarskih programa sa ograničenim trajanjem prava korišćenja preko čvrstih medija (disketa ili disk),

- aktivnosti povezane s bazama podataka,

- izradu računarskih programa,

- savetovanja u oblasti računarstva,

- popravku računarske opreme i sl.

Ne uključuje:

- troškove računarske obuke (uključeno u 816 - Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke),

- naknade za autorska prava (uključeno u 301 - Prava industrijske svojine (patenti i robni žigovi), naknade za licence (uključeno u 412 - Naknade za licence).

302

302

Informacione usluge

Usluge vezane za medije, pretplate i sl., a obavljaju se između rezidenata i nerezidenata.

Uključuje:

- naknade za usluge novinskih kuća,

- naknade koje se plaćaju slobodnim novinarima ili fotografima,

- kupovinu i prodaju ekskluzivnih informacija, druge informacione usluge.

309

309

Ostale poslovne usluge

Istraživanje i razvoj

- fundamentalna i primenjena istraživanja,

- laboratorijske i druge usluge,

- projekti i elaborati,

- arheološka istraživanja,

- kotizacije za stručne i naučne skupove,

- refundacija troškova organizacije stručnih seminara i sl.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

303

303

Pravne i računovodstvene usluge

- pravna savetovanja i zastupanja (advokatske usluge),

- usluge sudskih veštačenja,

- računovodstvena savetovanja,

- revizija,

- savetodavni poslovi u oblasti poreza,

- i sl.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

304

304

Poslovni konsalting

- konsultantske usluge u vezi sa upravljanjem poslovnim projektima i organizacijom,

- upravljanje firmom, tržištem, ljudskim resursima i proizvodnjom,

- preduzetnički i poslovni konsalting,

- odnosi sa javnošću,

- kotizacije za poslovne skupove,

- refundacija troškova organizacije poslovnih skupova i sl.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

305

305

Propaganda i ispitivanje tržišta

- usluge reklamnih agencija,

- oglašavanje u medijima,

- ispitivanje javnog mnjenja,

- troškovi organizacije sajamskih izložbi,

- prezentacija proizvoda u inostranstvu,

- ispitivanje tržišta i sl.

300

300

Opis

Priliv

Odliv

Arhitektonske, inženjerske i druge tehničke usluge

- arhitektonske i građevinske usluge projektovanja,

- nadgledanje izvođenja projekata,

- geodetske usluge,

- usluge tehničke kontrole proizvoda,

- otkup konkursne i aukcijske dokumentacije i dr.

316

316

Kontrola kvaliteta i kvantiteta robe

- tehničko testiranje robe,

- analize i izdavanje certifikata i dr.

280

280

Poljoprivreda, rudarstvo i usluge prerade na terenu

- poljoprivredne usluge (žetva, obrada useva, uzgoj i vakcinisanje životinja, kao i usluge povezane s lovom, ribolovom i šumarstvom),

- rudarske usluge (usluge proizvodnje nafte i gasa, rudarski inženjering i geološka merenja),

- usluge prerade otpadaka,

- usluge dekontaminacije i asanacije i dr.

306

306

Skladištenje

Ne uključuje:

- skladištenja na železničkim stanicama, aerodromima i lukama (uključeno u Transport - ostalo).

319

319

Operativni lizing opreme

Obuhvata sve vrste operativnog zakupa opreme:

- kupoprodaja prava na korišćenje prekograničnog kapaciteta na interkonektivnim vezama ovlašćenih operatera u prometu električne energije.

Ne uključuje:

- finansijski lizing - zakup (uključeno u 575/175 - Finansijski lizing);

- iznajmljivanje telekomunikacionih kapaciteta (satelita i sl.) (uključeno u 245 - Telekomunikacione usluge).

489

489

Zakup transportnih sredstava bez posade

- brodova,

- aviona,

- motornih vozila, uključujući rentakar usluge,

- železničkih kontejnerskih vagona, platformi itd.,

- ostalih vozila.

Ne uključuje:

- prodaju motornih vozila na lizing (uključeno u 575/175 - Finansijski lizing).

490

490

Zastupnička i posrednička provizija

Provizija za usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata u trgovanju robom i uslugama:

- provizije agentima, zastupnicima i posrednicima,

- provizije trgovcima,

- kupoprodaja mesečne tercijarne rezerve električne energije

- provizije robnim brokerima,

- provizije dilerima i komisionarima,

- usluge veštačenja vezane za trgovinu i sl.

Ne uključuje:

- naknadu za korišćenje patenata (uključeno u 301 - Patenti i robni žigovi);

- naknadu za licence (uključeno u 412 - Naknade za licence);

- brokerske usluge (uključeno u 403 - Provizije na transakcije hartijama od vrednosti);

- posredovanje u osiguranju (uključeno u 259 - Osiguranje - premija).

310

310

Ostale usluge

- usluge čuvanja i traženja,

- fotografske usluge,

- usluge čišćenja,

- usluge pakovanja robe,

- komunalne usluge,

- usluge obrade tenderske dokumentacije,

- usluge prevođenja i objavljivanja stručnih i naučnih članaka (tantijeme),

- druge usluge.

307

307

Lične usluge i usluge iz oblasti kulture i rekreacije

Audio-vizuelne usluge

- naknade za izvršene usluge koje se odnose na proizvodnju filmova, radijskih i televizijskih programa, kao i muzičku produkciju,

- distributivna prava na audio-vizuelne proizvode (filmske i televizijske programe),

- televizijsko pravo prenosa sportskih, koncertnih i sličnih događaja i dr.

409

409

Ostale poslovne usluge - zdravstvene usluge

- naknade honorara lekara i drugog medicinskog osoblja.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

814

814

Opis

Priliv

Odliv

Usluge iz oblasti obrazovanja i nauke

- plaćanje troškova obuke (preko kurseva, Interneta, televizije),

- naknade honorara nastavnika i profesora.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

816

816

Usluge iz oblasti kulture

- usluge muzeja, biblioteka, pozorišta i orkestara,

- članarine kulturnim organizacijama,

- organizovanje modnih revija,

- usluge kulturnih centara pri ambasadama,

- naknada honorara glumaca, producenata, umetnika, muzičara i novinara,

- druge usluge iz oblasti kulture.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

765

765

Sport i rekreacija

- kotizacije za međunarodne sportske manifestacije,

- članarine u međunarodnim sportskim organizacijama,

- međunarodni transferi profesionalnih sportista,

- honorari sportistima i dr.

Uključuje:

- refundaciju troškova.

760

760

Roba i usluge Vlade

Roba i usluge Vlade

Prihodi i rashodi za robu i usluge zaposlenih u ambasadama, konzulatima, vojnim organizacijama i drugim

Vladinim kancelarijama u inostranstvu, kao i članova njihovih porodica.

Uključuje:

- kancelarijski materijal, vozila, komunalne usluge, zakup prostorija, održavanje, lične troškove i dr.,

- službenu reprezentaciju,

- dozvole koje Vlada izdaje,

- zajedničke vojne aranžmane i mirovne trupe (kao što su trupe Ujedinjenih nacija),

- regulatorne usluge - održavanje reda,

- povraćaj neutrošenih sredstava koja su prethodno preneta na račune diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike u inostranstvu,

- naknade za plaćene ili naplaćene usluge koje Vlada pruža a koje ne mogu biti uključene u ostale kategorije usluga (npr. izdavanje određenih potvrda i certifikata i dr.).

Ne uključuje:

- plate i naknade zaposlenih (uključeno u 600 - Plate i druge naknade).

721

721

TEKUĆI RAČUN - RAČUN PRIMARNOG DOHOTKA

Dohodak od rada

Plate i druge naknade:

- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima u domaćim ambasadama, državnim institucijama i drugim predstavništvima u inostranstvu,

- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima u stranim diplomatskim i drugim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u Republici,

- stalno ili privremeno zaposlenim rezidentima i nerezidentima kod nerezidenata u inostranstvu, odnosno rezidenata u Republici u periodu do godinu dana,

- zaposlenim prigraničnim i sezonskim radnicima.

600

600

Dohodak od kapitala

Prihodi - direktna ulaganja

- isplaćena dobit od učešća u kapitalu, ako je u pitanju direktna investicija.

578

160

Zakup zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora

- plaćanja po osnovu zakupa zemljišta, nekretnina i poslovnog prostora između rezidenta i nerezidenta,

- naplata zakupnine i dr. koju rezident vrši po osnovu uloženog kapitala u nepokretnosti u inostranstvu,

- plaćanje zakupnine i dr. nerezidentu po osnovu uloženog kapitala u nepokretnosti u zemlji.

Uključuje:

- plaćanja po osnovu prava korišćenja šuma, lovišta, voda, rudnika i dr., kada nerezident/rezident ne formira pravno lice za obavljanje tih delatnosti u zemlji/inostranstvu.

320

320

Dobit po osnovu građevinskih radova u inostranstvu

420

-

Prihodi - portfolio ulaganja

- isplaćena dobit od učešća u vlasničkom kapitalu manjem od 10%.

326

326

Kamate po dužničkim hartijama od vrednosti

Isplata kamate na ulaganja u dužničke hartije od vrednosti

430

430

Isplata kamate na ulaganja u instrumente tržišta novca

431

431

Opis

Priliv

Odliv

Kamate

Kamata na dugoročne kredite ili zajmove između rezidenta i nerezidenta

Uključuje:

- kamatu na dugoročne komercijalne, finansijske i robne kredite ili zajmove između rezidenata i nerezidenata u devizama,

- kamatu po osnovu subordiniranih kredita ili zajmova između rezidenta i nerezidenta u devizama,

- kamatu po dugoročnim kreditima ili zajmovima u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima,

- kamatu po dugoročnim kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima.

510

110

Kamata na kratkoročne kredite ili zajmove između rezidenta i nerezidenta

Uključuje:

- kamatu po osnovu kratkoročnih komercijalnih, robnih i finansijskih kredita i zajmova, kao i po osnovu bankarskih kreditnih linija u devizama između banke i strane banke,

- kamatu po kratkoročnim kreditima ili zajmovima u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima,

- kamatu po kratkoročnim kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima.

511

111

Kamata na kratkoročne oročene bankarske depozite u devizama

- otplata i naplata kamate po kratkoročnim oročenim bankarskim depozitima u devizama između banke i strane banke, s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci.

418

418

Kamata na depozite po viđenju i oročene depozite

512

512

Kamate po osnovu finansijskog lizinga

513

113

Drugi troškovi po osnovu kredita datih inostranstvu, odnosno uzetih iz inostranstva

528

128

Plaćanje zatezne kamate

529

129

TEKUĆI RAČUN - RAČUN SEKUNDARNOG DOHOTKA

Pomoć i pokloni - javni sektor

- pomoć i pokloni javnom sektoru, odnosno pomoć javnog sektora (uz saglasnost nadležnog organa).

802

801

Pomoć i pokloni - ostali sektori

- plaćanje između rezidenata i nerezidenata u vidu novčanih poklona, pomoći, nasledstva, alimentacija i dr.,

- sponzorisanja sportskih i kulturnih manifestacija i sl.,

- redovna naplata članarina verskih, humanitarnih, naučnih i kulturnih organizacija,

- naplate novčanih dobitaka od igara na sreću.

767

767

Strane donacije za međunarodne učesnike u projektima

- prijem sredstava stranih donacija u kojima je koordinator iz Republike, kao i prenos primljenih sredstava po osnovu donacija partnerima drugih zemalja po ugovoru o donaciji.

822

822

Tekući javni transferi

- redovni transferi državnih institucija međunarodnim organizacijama, i obrnuto,

- članarine i drugi transferi međunarodnim organizacijama,

- naknada za stranu tehničku pomoć,

- članarine i drugi transferi po osnovu međunarodne policijske saradnje.

803

803

Porezi i naknade - država

Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr.

Uključuje:

- povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima.

892

892

Porezi i naknade - ostali sektori

Naplate i plaćanja po osnovu poreza, naknada, sudskih depozita, kaucija, kazni, taksi i nagrada, naplate i plaćanja po osnovu sudskih presuda i rešenja, kao i naplate i plaćanja koji proizlaze iz dogovora između rezidenta i nerezidenta i dr.

Uključuje:

- povraćaj preplaćenih iznosa po navedenim osnovima.

893

893

Devizne doznake iz inostranstva u korist rezidenata fizičkih lica - isplaćeno u dinarima

780

-

Devizne doznake fizičkih lica

- devizne doznake fizičkih lica iz inostranstva u korist deviznih računa rezidenata fizičkih lica u Republici,

- plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica,

- plaćanja (umerene doznake) koja nerezidenti (rezidenti) fizička lica koja borave u Republici, odnosno inostranstvu duže od godinu dana vrše rezidentima (nerezidentima), najčešće kao plaćanja između članova porodice i dr.

781

894

Devizne doznake radnika

- devizne doznake radnika iz inostranstva u korist pravnih lica - organizacija za socijalno osiguranje po osnovu penzijskog osiguranja radnika i zdravstvene zaštite njihovih porodica,

- uplate u korist deviznih računa navedenih radnika.

782

-

Opis

Priliv

Odliv

Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja - država

- uplate doprinosa za socijalno osiguranje koje obavljaju nerezidenti u korist socijalnih fondova u Republici, kao i isplate iz tih fondova penzija i drugih socijalnih davanja nerezidentima koje vrše socijalni fondovi u Republici.

800

800

Rente, penzije, invalidnine i druga socijalna primanja - ostali sektori

- uplate doprinosa za socijalno osiguranje u korist stranih fondova ili država, kao i isplata penzija i drugih socijalnih davanja iz tih fondova.

806

806

Transferi po osnovu osiguranja

- naplata kod koje su ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača i korisnik rezidenti,

- plaćanje kod kog su ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača i korisnik nerezidenti.

Uključuje:

- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača,

- potraživanja po osnovu polise.

Ne uključuje:

- provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 - Finansijske usluge, osim osiguranja).

260

260

Transferi po osnovu osiguranja

- naplata kod koje je ugovarač osiguranja kod stranog osiguravača nerezident a korisnik rezident,

- plaćanje kod kog je ugovarač osiguranja kod domaćeg osiguravača rezident a korisnik nerezident.

Uključuje:

- transakcije po osnovu međusobnog refundiranja šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača;

- potraživanja po osnovu polise.

Ne uključuje:

- provizije povezane s transakcijama po prelaznim računima,

- za isplatu šteta između rezidentnog i nerezidentnog osiguravača (uključeno u 400 - Finansijske usluge, osim osiguranja.

261

261

KAPITALNI I FINANSIJSKI RAČUN

Kapitalni transferi

Kapitalni transferi - javni sektor

Transferi javnog sektora nerezidentima i transferi nerezidenata javnom sektoru (transferi novca koji povećavaju fiksni kapital u zemlji: npr. novčane subvencije za investicione projekte i međuvladine odštete plaćene na nivou vlada, koncesije za prirodna bogatstva, šume, izvore i dr.).

Ne uključuje:

- koncesije za infrastrukturu i sl. (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).

901

901

Kapitalni račun - prodaja, odnosno kupovina neproizvodne i nefinansijske imovine

Kupoprodaja patenata, licenci i druge nematerijalne imovine

Uključuje:

- plaćanje naknade za koncesije, Internet domene, "gudvil" i sl.

770

770

Prodaja nepokretnosti stranim diplomatskim predstavništvima, odnosno kupovina nepokretnosti od tih predstavništava

771

771

Finansijski račun

Direktne investicije

Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku

Transakcije koje su rezultat kupovine i prodaje akcija ili vlasničkog udela u osnovnom kapitalu rezidenta pravnog lica, kao i ostale transakcije čija je svrha povećanje udela nerezidenta u postojećem rezidentu pravnom licu:

- uplata osnivačkog udela (osnivanje pravnog lica, ogranka i sl.),

- dokapitalizacija,

- uplate u svrhu pokrića gubitka,

- koncesije za infrastrukturu i dr.

Uključuje:

- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava.

557

157

Prodaja vlasničkog udela u drugom domaćem preduzeću

- naplata koju ostvaruje rezident pravno lice od nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu,

- plaćanje u korist nerezidenta za prodati vlasnički udeo u drugom rezidentu pravnom licu.

666

666

Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital

Uključuje:

- dopunsku uplatu sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dopunske uplate osnivaču.

560

560

Opis

Priliv

Odliv

Zajedničko ulaganje (joint venture) - transakcije nerezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u Republici

- uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) - ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.

607

607

Transakcije između matičnog pravnog lica, nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji

Ne uključuje:

- osnivanje preduzeća (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).

635

 

Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u Republici

Uključuje:

- "tajm šer" ugovore s periodom zakupa preko 90 godina.

538

138

Direktne investicije - ulaganja rezidenata u inostranstvo

- učešće domaćeg kapitala u stranoj banci i pravnom licu, sva ulaganja u akcije stranih pravnih lica i banaka, odnosno smanjenje udela u kapitalu.

Uključuje:

- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava.

579

179

Zajedničko ulaganje (joint venture) - transakcije rezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u inostranstvu

- uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) - ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.

608

608

Transakcije između matičnog pravnog lica rezidenta i njegovog ogranka u inostranstvu (kao i drugi njegov oblik organizovanja koji nije privredno društvo)

Ne uključuje:

- osnivanje preduzeća (uključeno u 579/179 - Direktne investicije - ulaganje rezidenata u inostranstvo).

 

635

Prodaja, odnosno kupovina nepokretnosti u inostranstvu

Uključuje:

- "tajm šer" ugovore s periodom zakupa preko 90 godina.

539

139

Portfolio ulaganja

Portfolio ulaganja rezidenata

- transakcije koje su rezultat portfolio ulaganja (ne prelaze 10% vlasništva).

Ne uključuje:

- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tim plaćanjem stiču upravljačka prava (uključeno u 579/179 - Direktne investicije - ulaganje rezidenata u inostranstvo).

519

519

Portfolio ulaganja nerezidenata

- transakcije koje su rezultat portfolio ulaganja (ne prelaze 10% vlasništva).

Uključuje:

- prodaju domaćih hartija od vrednosti koje rezidenti izdaju u inostranstvu a glase na stranu valutu.

Ne uključuje:

- pojedinačna plaćanja ispod 10% učešća u vlasničkom kapitalu ako se ona vrše s namerom povećanja već postojećeg direktnog uloga ili se tom uplatom stiču upravljačka prava (uključeno u 557/157 - Direktne investicije - ulaganje nerezidenata u Republiku).

518

518

Ulaganja u dužničke hartije od vrednosti koje obuhvataju dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrednosti

Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali nerezidenti

Uključuje:

- ulaganja rezidenata u dužničke dugoročne hartije od vrednosti koje izdaju države članice Evropske unije, OECD-a, međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države

540

540

Prodaja, odnosno kupovina drugih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti čiji rejting i zemlju izdavaoca propisuje Narodna banka Srbije.

549

549

Prodaja, odnosno kupovina dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje su izdali rezidenti.

541

541

Naplata po osnovu prodaje domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu a izdaju se u inostranstvu.

902

-

Plaćanja po osnovu kupovine domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu, izdaju se u inostranstvu, a kupuju ih rezidenti.

-

902

Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju nerezidenti.

542

542

Opis

Priliv

Odliv

Prodaja, odnosno kupovina kratkoročnih dužničkih hartija od vrednosti koje izdaju rezidenti.

543

543

Finansijski derivati

Primljena uplata od nerezidenta za neto poravnanja po osnovu opcije koju su izdali nerezidenti, ali ne za stvarnu kupovinu/prodaju instrumenta na koju opcija glasi, kao i priliv po osnovu prodaje opcije u toku trajanja opcije, odnosno plaćanje premije nerezidentu za kupovinu opcije koju su izdali nerezidenti.

Uključuje:

- priliv i odliv po osnovu varanata.

547

547

Primljena uplata premije od nerezidenta od prodaje opcije koju su izdali domaći izdavaoci, odnosno plaćanje nerezidentu za neto poravnanja za prodatu opciju domaćeg izdavaoca, ali ne i za stvarnu prodaju instrumenta na koju opcija glasi.

Uključuje:

- priliv i odliv po osnovu varanata.

548

548

Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali nerezidenti (forward, future, swap i dr.).

Uključuje:

- valutni i kamatni forvard (currency forward, interest rate forward);

- valutni i kamatni svop (foreign exchange swap, interest rate swap);

- unakrsni valutni svop (cross currency interest rate swap);

- kod fjučersa - odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin), odnosno priliv po osnovu povlačenja sredstava iznad inicijalne margine.

742

742

Priliv, odnosno odliv iz neto poravnanja forvard instrumenata koje su izdali rezidenti (forward, future, swap i dr.).

Uključuje:

- kod fjučersa - priliv i odliv po osnovu uplate inicijalne margine (initial margin) i margine varijacije (variation margin).

743

743

Ostala ulaganja - krediti i finansijski lizing (glavnica)

Dugoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva

- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate dužim od godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu.

Uključuje:

- korišćenje dugoročnih finansijskih i subordiniranih kredita ili zajmova u devizama i otplatu glavnice po tom osnovu,

- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima, kao i otplatu glavnice po tom osnovu,

- otplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama.

521

121

Kratkoročni krediti ili zajmovi uzeti iz inostranstva

- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova uzetih iz inostranstva (s rokom otplate do godinu dana), kao i otplata glavnice po tom osnovu.

Uključuje:

- korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i otplatu glavnice po tom osnovu,

- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova u dinarima koje međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države odobravaju rezidentima, kao i otplatu glavnice po tom osnovu,

- otplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama,

- otplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka uzima od strane banke.

522

123

Kratkoročni oročeni bankarski depoziti u devizama

- korišćenje kratkoročnih oročenih bankarskih depozita u devizama s rokom otplate, odnosno naplate do dvanaest meseci između banke i strane banke, koji se koriste tako što banka kreditor uplaćuje sredstva na račun banke dužnika, kao i otplata, odnosno naplata glavnice po tom osnovu.

Uključuje:

- uzimanje depozita od strane banke i otplatu glavnice po tom osnovu,

- davanje depozita stranoj banci i naplatu glavnice po tom osnovu.

618

118

Opis

Priliv

Odliv

Dugoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu

- korišćenje dugoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate dužim od godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu.

Uključuje:

- korišćenje dugoročnih finansijskih i subordiniranih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu,

- korišćenje dugoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava nerezidentu uplatom na račun platne kartice tog nerezidenta i naplatu glavnice po tom osnovu,

- naplatu glavnice po dugoročnim kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentu,

- naplatu glavnice po dugoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama.

517

166

Subordinirani krediti uzeti iz inostranstva

520

120

Subordinirani krediti dati inostranstvu

619

119

Kratkoročni krediti ili zajmovi dati inostranstvu

- korišćenje kratkoročnih kredita ili zajmova datih nerezidentima (s rokom naplate do godinu dana), kao i naplata glavnice po tom osnovu.

Uključuje:

- korišćenje kratkoročnih finansijskih kredita ili zajmova u devizama i naplatu glavnice po tom osnovu,

- korišćenje kratkoročnih kredita u dinarima koje banka odobrava uplatom na račun nerezidenta i naplatu glavnice po tom osnovu,

- naplatu glavnice po kratkoročnim kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentu,

- naplatu glavnice po kratkoročnim komercijalnim i robnim kreditima ili zajmovima u devizama,

- naplatu glavnice po kratkoročnim bankarskim kreditnim linijama u devizama koje banka odobrava stranoj banci.

523

169

Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici

- uplata udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u Republici odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava,

- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u Republici i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

526

126

Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u inostranstvu

- uplata udela rezidentnih banaka za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora preko banke agenta u inostranstvu odobrava rezidentu, kao i povraćaj tih sredstava,

- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

535

135

Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u Republici

- uplata udela stranog kreditora za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici, kao i povraćaj tih sredstava,

- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u Republici i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

537

137

Sindicirani krediti ili zajmovi u devizama koji se odobravaju nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu

- uplata udela rezidentnih banaka za učešće u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu, kao i povraćaj tih sredstava,

- kupovina potraživanja od nerezidenta - učesnika u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu ili zajmu u devizama koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu preko banke agenta u inostranstvu i prodaja takvog potraživanja nerezidentu ako je kupac ili prodavac banka.

536

136

Garancije po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu

- naplata i plaćanje po aktiviranoj garanciji ovlašćene banke koja je izdata po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu.

534

134

Jemstvo po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu

- naplata i plaćanje po aktiviranom jemstvu rezidenta pravnog lica koje je dato po kreditu između dva nerezidenta u inostranstvu.

544

144

Finansijski lizing

- davanje, odnosno otplate po osnovu finansijskog lizinga (zakup jednak ekonomskom veku robe, uz mogućnost kupovine robe posle isteka zakupa).

Ne uključuje:

- plaćanje za korišćenje opreme, vozila i drugih prevoznih sredstava po osnovu operativnog zakupa - lizing (uključeno u 490 - Zakup transportnih sredstava bez posade).

575

175

Opis

Priliv

Odliv

Naplaćena loro garancija za poslove između rezidenata; namirenje naplaćene loro garancije za poslove između rezidenata

525

125

Finansijski račun - depoziti

Efektivni strani novac i čekovi - nerezidenti

- polaganje efektivnog stranog novca i dinara, kao i čekova na tekuće račune i depozite nerezidenata,

- podignuti efektivni strani novac i dinari, kao i izdati čekovi s tekućih računa i uloga nerezidenata.

898

898

Oročeni depoziti nerezidenata

- povećanje, odnosno smanjenje oročenih depozita nerezidenata (stranih banaka i drugih nerezidenata).

504

104

Depoziti stranih banaka

- povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih banaka i drugih finansijskih organizacija u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007).

501

101

Depoziti drugih stranih lica, uključujući i fizička lica

- povećanje, odnosno smanjenje depozita na računima stranih lica u stranoj valuti i dinarima (računi 5007 i 4007).

502

102

Kratkoročni depoziti domaćih banaka

- smanjenje, odnosno povećanje kratkoročnih depozita kod stranih banaka.

505

105

Plaćanja s dinarskih računa nerezidenata u zemlji

- plaćanje troškova u zemlji sa računa 4007 za komunalne usluge, čišćenje i kupovinu u maloprodajnim objektima i dr.

Ne uključuje:

- plaćanja s računa nerezidenata za robu i usluge u zemlji koja se smatraju spoljnotrgovinskim poslom i sl.

704

-

Primljena pokrića za čekove

- primljena pokrića za čekove, odnosno čekovi dostavljeni na naplatu u inostranstvu i korišćenje pokrića za loro čekove.

515

115

Primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac

- primljena pokrića za podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica nerezidenata kod domaćih banaka, odnosno podignuti efektivni strani novac s štednih knjižica stranih banaka.

508

108

Smanjenje, odnosno povećanje domaćeg kapitala u međunarodnim finansijskim organizacijama (depoziti u međunarodnim finansijskim organizacijama)

Ne uključuje:

- članarine međunarodnim finansijskim organizacijama (uključeno u 803 -Tekući javni transferi).

580

180

Kupoprodaja deviza i dinara između banke i nerezidentne banke

888

888

II. TRANSAKCIJE IZMEĐU REZIDENATA I NEUTRALNE TRANSAKCIJE

Ugovorena prodaja i kupovina potraživanja i dugovanja nastala po osnovu spoljnotrgovinskog i kreditnog posla rezidenta

845

145

Podizanje i polaganje efektivnog stranog novca rezidenata fizičkih lica s blagajne po osnovu ličnog prenosa sredstava plaćanja iz/u inostranstvo preko banke, kao i isplata uplaćenih sredstava plaćanja iz inostranstva, uključujući i tzv. brzi transfer novca

805

805

Otkup, odnosno prodaja efektivnog stranog novca od rezidenata fizičkih lica

796

700

Otkup, odnosno prodaja čekova od rezidenata fizičkih lica

795

795

Deponovanje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca i putničkih čekova na račune i štedne uloge rezidenata u stranoj valuti

797

897

Otkup deviza s deviznog računa rezidenta - fizičkog lica

- otkup deviza na osnovu ugovora koji je zaključen s bankom o otvaranju i vođenju deviznog računa, u kome je ugovoreno da banka na osnovu naloga tog rezidenta može da otkupi devize s njegovog računa.

793

 

Otkupljivanje deviznih sredstava s računa nerezidenata i prodaja deviznih sredstava nerezidentima

703

703

Prenosi s deviznih i dinarskih računa nerezidenata s računa jedne banke na devizne i dinarske račune nerezidenata u drugoj banci, kao i prenos sredstava u devizama s deviznog računa rezidenta kod jedne banke na devizni račun rezidenta kod druge banke

503

103

Prenos s računa u inostranstvu na račune u Republici, odnosno dotacije deviznih računa u inostranstvu

530

130

Plaćanja za izravnanje stanja na kontokorentnom računu: izmirenje salda na računu dugoročne proizvodne kooperacije

533

133

Prenos pokrića za konfirmirane akreditive i garancije, odnosno vraćanje neiskorišćenog pokrića za konfirmirane akreditive i garancije

411

411

Prodaja i kupovina efektivnog stranog novca u inostranstvu: prenos efektivnog stranog novca na račun u inostranstvu (na teret računa 050 a u korist računa 051), dotacija računa 051 efektivnim stranim novcem kupljenim u inostranstvu (na teret računa 051 a u korist računa 050)

552

152

Neizvršene isplate po naplatama iz inostranstva kad nisu ispunjeni uslovi za izvršenje naplate (račun 509), odnosno povraćaj tih sredstava u inostranstvo

909

109

Prenos deviza preko računa u inostranstvu između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka

NAPOMENA: pri dotaciji računa 050 za Narodnu banku Srbije banka koristi šifru 155, a Narodna banka

Srbije šifru 555; pri dotaciji računa 050 banke - banka koristi šifru 555, a Narodna banka Srbije šifru 155.

555

155

Prenos s računa 050 na drugi račun 050 u okviru jedne banke:

- kad se koristi šifra 561, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 161 i istim podacima, odnosno kada se koristi šifra 161 obavezno mora postojati i priliv s šifrom 561 i istim podacima.

561

161

Opis

Priliv

Odliv

Prenos s računa 051 na drugi račun 051 u okviru jedne banke:

- kad se koristi šifra 583, obavezno mora postojati i odliv s šifrom 183 i istim podacima, odnosno kada se koristi šifra 183, obavezno mora postojati i priliv s šifrom 583 i istim podacima - prenos efektive između trezora.

583

183

Prenos s računa 050 jedne banke na račun 050 druge banke:

- banka koja prima sredstva koristi šifru 562, a banka koja prenosi sredstva šifru 162.

NAPOMENA: ako je jedna od banaka Narodna banka Srbije, nije dozvoljeno koristiti tu šifru, već šifru 155 ili 555.

562

162

Prenos u zemlji na osnovu prenosa efektivnog stranog novca:

- prenos efektivnog stranog novca između banaka preko zbirnih centara (korišćenje šifre dozvoljeno je samo na računu 051).

NAPOMENA: banka koja prenosi sredstva koristi šifru 163, a banka koja prima sredstva šifru 563.

563

163

Otkup efektivnog stranog novca i čekova od ovlašćenih menjača i prodaja efektivnog stranog novca i čekova ovlašćenim menjačima

572

573

Polaganje, odnosno podizanje efektivnog stranog novca koje vrši ovlašćeni menjač

576

176

Prenos između deviznih računa u Republici

NAPOMENA: za zaduženje računa s koga se vrši prenos koristi se osnov 165, a za odobrenje računa na koji se vrši prenos - osnov 565.

565

165

Isplata po osnovu devizne štednje (tzv. stara devizna štednja) - obveznice i efektivni strani novac

-

900

Kupoprodaja deviza:

- prodaja jedne valute i kupovina druge.

577

177

Povraćaj ukradenog efektivnog stranog novca, odnosno pljačka i krađa efektivnog stranog novca

198

198

Prenos sredstava iz banke priliva na banku isplate

569

-

Zamena stranih valuta za evro

568

168

Konverzija

567

167

Naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu u skladu s propisom Narodne banke Srbije

Ne uključuje:

- naplate, plaćanja, uplate i isplate između rezidenata i nerezidenta koji se mogu vršiti u Republici u efektivnom stranom novcu: navesti šifru osnovnog posla iz ovog priloga

808

808

Otkup i prodaja efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i ovlašćenih banaka po osnovu privremenog platnog prometa s Kosovom i Metohijom, kao i humanitarne pomoći i donacija

899

899

Uplata Narodnoj banci Srbije iz inostranstva po osnovu obaveze SR Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora za koje je Narodna banka Srbije agent

912

-

Otkup i prodaja efektivnog stranog novca koje Narodna banka Srbije vrši ovlašćenim bankama na

Međubankarskom deviznom tržištu

910

910

Korišćenje i otplata sindiciranih kredita koje rezident uzima iz inostranstva preko banke agenta u Republici

913

913

Računska neusklađenost (otvorene stavke) i pogrešna knjiženja

599

199

Međubankarski kliring (neto obračun) međunarodnih plaćanja koje vrši Narodna banka Srbije

914

914

Transferi migranata

- prenosi sredstava povezani s migracijom pojedinaca iz jedne privrede u drugu.

768

768

Promena statusa

- prenosi između računa rezidenata i nerezidenata zbog promene statusa.

640

640

Donacije u humanitarne, naučne i kulturne svrhe između rezidenata u devizama u Republici

645

645

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove