Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca u periodu od 15. marta do 10. aprila 2020. kao smanjenje broja zaposlenih koje dovodi do gubitka prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

401-00-2388/2020-04
22. 6. 2020.

U vezi sa zahtevom koji se odnosi na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, dajemo odgovor:

Odredbom člana 3. stav 1. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 54/20 i 60/20 - u daljem tekstu: Uredba) propisano je da privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Imajući u vidu navedeno, kada se za slučaj prestanka radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane poslodavca, u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine kod poslodavca - privrednog subjekta u privatnom sektoru smanji broj zaposlenih za više od 10% (pri čemu poslodavac u tom periodu ne zasnuje radni odnos sa novim licem kako bi ponovo imao isti broj zaposlenih kao i pre otkaza ugovora o radu), smatramo da nisu ispunjeni uslovi za ostvarivanje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru saglasno Uredbi. Naime, kako je prema navodima iz dopisa, poslodavac zasnovao radni odnos sa novim zaposlenim 13. marta 2020. godine, ukazujemo da se taj zaposleni uračunava u ukupan broj zaposlenih kod poslodavca na dan 15. marta 2020. godine, kao i zaposleni kome je radni odnos prestao 16. marta 2020. godine. Shodno navedenom, u konkretnom slučaju je kod poslodavca došlo do smanjenja broja zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine.

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove