Stope poreza po odbitku u skladu sa UIDO

Singapur Albanija Albanija - kombinovani tekst Austrija Austrija - kombinovani tekst Azerbejdzan Belgija Belgija - kombinovani tekst Belorusija BIH BIH - kombinovani tekst Bugarska Ceska Ceska - kombinovani tekst Crna Gora Danska Danska - kombinovani tekst Egipat Egipat - kombinovani tekst Estonija Finska Finska - kombinovani tekst Francuska Francuska Grcka Gruzija Gruzija - kombinovani tekst Holandija Holandija - kombinovani tekst Hong Kong Hrvatska Indija Indija - kombinovani tekst Indonezija Indonezija - kombinovani tekst Iran Irska Isrka - kombinovani tekst Italija Japan Izrael Vijetnam Velika Brtanija - kombinovani tekst Velika Brtanija Ukrajina - kombinovani tekst Ukrajina U.A.E. - kombinovani tekst U.A.E. Turska Svedska Tunis Svajcarska Sri Lanka Spanija Slovenija - kombinovani tekst Slovenija Slovacka - kombinovani tekst Slovacka San Marino Ruska federacija - kombinovani tekst Ruska federacija Rumunija Republika Koreja - kombinovani tekst Republika Koreja Poljska - kombinovani tekst Poljska Pakistan - kombinovani tekst Pakistan Norveska - kombinovani tekst Norveska Nemacka Moldavija Malta - kombinovani tekst Malta Malezija Makedonija Madjarska Luksenburg - kombinovani tekst Luksenburg Litvanija - kombinovani tekst Litvanija Libija Letonija - kombinovani tekst Letonija Kuvajt Koreja N.R Kipar - kombinovani tekst Kipar Kina Kazahstan - kombinovani tekst Kazahstan Katar - kombinovani tekst Katar Kanada - kombinovani tekst Kanada Jermenija

1) Odnosi se na dividende koje ostvaruje pravno lice – kompanija (matična kompanija) koje ima 25% i više učešća u kapitalu.

2) Odnosi se na dividende koje ostvaruju pravna lica koja imaju manje od 25% učešća u kapitalu, i sva fizička lica nezavisno od visine učešća u kapitalu.

3) Odnosi se na sve dividende, nezavisno od toga da li ih ostvaruju pravna ili fizička lica.

4) Dodatni uslov za korišćenje niže stope (5%) je da nerezidentno pravno lice poseduje najmanje 25% kapitala u toku perioda od 365 dana koji uključuje i dan isplate dividende.

5) Pored ostalih uslova, u ugovoru sa Ruskom Federacijom predviđeno je kao dodatni uslov i da je u zavisno društvo investiran iznos od najmanje 100.000 USD ili ekvivalentan iznos u nacionalnima valutama Srbije ili Ruske Federacije.

6) U srpskoj verziji ugovora, greškom piše da je stopa 10%, dok u engleskojverziji koja je merodavna, piše da je stopa 15%.

7) Pored ostalih uslova, u ugovoru sa UAE, predviđeno je kao dodatni uslov da procenat učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende iznosi 5%. Izuzetno, predviđeno je da dividende koje nastaju u državi ugovornici, a isplaćuju se vladi druge države ugovornice, oporezuju samo u toj drugoj državi (na koje se konkretne institucije u UAE ovaj izuzetak prezirano je u Protokolu, a nakon toga biće prezirano razmenom pisama između nadležnih organa).

8) U Protokolu koji je sastavni deo Ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje predviđa da ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica OECD i ako taj Ugovor sadrži niže stope poreza po odbitku za dividendu, nadležni organ Srbije će, blagovremeno, nakon potpisivanja tog ugovora, obavestiti nadležni organ druge države o odgovarajućim promenama, kako bi što je moguće pre, razgovarali radi sniženja stopa predviđenih u članu 10. ovog ugovora.

9) Pored ostalih uslova, u ugovoru sa Švajcarskom, predviđeno je kao dodatni uslov da procenat učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende iznosi 20%.

10) Važi samo u slučajevima kada se dividende isplaćuju rezidentima Malte. Kada se dividende isplaćuju rezidentima Republike Srbije, porez Malte na bruto iznos dividendi ne može biti veći od poreza koji se razrezuje na dobit iz koje se dividende isplaćuju.

11) U protokolu, koji je sastavni deo ugovora, pored ostalog, sadržano je rešenje koje predviđa da ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa trećom državom koja je članica Evropske unije i taj ugovor sadrži nižu stopu poreza po odbitku za kamatu od stope koja je predviđena u ovom ugovoru, Srbija će biti spremna da otpočne pregovore radi revizije stope predviđene u ovom ugovoru.

12) Stopa poreza po odbitku od 10% primenjuje se za najveći broj vrsta intelektualne svojine, dok se za pojedina autorska prava primenjuje stopa poreza po odbitku od 5%.

13) U Protokolu koji je sastavni deo ugovora, pored ostalog, sadržano je koje predviđa da ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica OECD i ako taj Ugovor sadrži niže stope poreza po odbitku na autorske naknade, nadležni organ Srbije će, blagovremeno, nakon potpisivanja tog ugovora, obavestiti nadležni organ druge države o odgovarajućim promenama, kako bi što je moguće pre, razgovarali radi sniženja stopa predviđenih u članu 12. ovog ugovora.

14) Budući da Švajcarska, na osnovu odredbi domaćeg poreskog zakonodavstva, trenutno ne oporezuje autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima, u Protokolu (koji je sastavni deo Ugovora) u vezi sa članom 12. stav 2. Ugovora, propisano je: „da se podrazumeva da, sve dok Švajcarska u skladu sa svojim unutrašnjim zakonom, ne zavede porez na izvoru na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima, neće se primenjivati odredba stava 2. i autorske naknade oporezivaće se samo u državi ugovornici čiji je rezident stvarni vlasnik autorskih naknada“.

15) UIDO prestao da se primenjuje od 1. 1. 2019.

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove