Umanjenje osnovice poreza na zarade

Prema odredbama člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana, osnovicu poreza na zarade čini zarada umanjena za iznos od 25.000 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje je srazmerno radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme.

Kad lice ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod konkretnog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 25.000 dinara mesečno.

Kad lice ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod konkretnog poslodavca u odnosu na ukupno radno vreme, s tim što zbir umanjenja mora biti manji od 25.000 dinara mesečno, odnosno srazmerno ukupnom radnom vremenu lica u odnosu na puno radno vreme.

Način i postupak obračunavanja poreza na zarade bliže je uređen Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice.

* Prelaznom odredbom člana 49. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 113/17) je propisano da se neoporezivi iznos zarade od 11.790 dinara primenjuje zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine.

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove