DESET (NOVIH) NAJČEŠĆIH PITANJA I ZABLUDA IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA I EVIDENTIRANJA PDV-A U SEF-U

Filip Čubrić

1. DA LI OBVEZNIK PDV-A IMA OBAVEZU ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA U SEF-U UKOLIKO DO ISTEKA ROKA ZA PREDAJU PORESKE PRIJAVE ZA PORESKI PERIOD U KOJEM JE PORESKA OBAVEZA NASTALA NE IZDA ELEKTRONSKU FAKTURU

2. DA LI OBVEZNIK PDV-A IMA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ELEKTRONSKE FAKTURE ZA VEĆI BROJ PROMETA NA KOJOJ NIJE ISKAZAN PDV POJEDINAČNO ZA SVAKI PROMET DOBARA I USLUGA

3. (NE)FUNKCIONISANJE AUTOMATSKIH PROCESA ODOBRAVANJA I ODBIJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA PREKO SEF-A, KAO I AUTOMATSKE REGISTRACIJE KORISNIKA SEF-A

4. MOGUĆNOST IZDAVANJA KONAČNOG RAČUNA BEZ PRETHODNOG ODOBRENJA AVANSNOG RAČUNA I NEMOGUĆNOST IZDAVANJA KNJIŽNOG ZADUŽENJA ILI ODOBRENJA AKO PRETHODNO NIJE ODOBRENA KONAČNA FAKTURA, I OGRANIČENJA U VEZI SA STORNIRANJEM FAKTURA

5. NEMOGUĆNOST VEZIVANJA KNJIŽNOG ODOBRENJA ZA AVANSNI RAČUN PREKO SEF-A U SLUČAJU DELIMIČNOG POVRATA AVANSA, ILI U CELOSTI, USLED RASKIDA UGOVORA, I PRAVO NA SMANJENJE DUGOVANOG POREZA PO TOM OSNOVU

6. DA LI SE ZA IZVRŠEN PROMET STRANOM LICU KOJE NIJE KORISNIK SEF-A PODACI ISKAZUJU U OKVIRU POJEDINAČNE ILI ZBIRNE EVIDENCIJE PDV-A U SEF-U

7. UKUPAN IZNOS NAKNADE VS UKUPAN IZNOS (osnovice) U POJEDINAČNOJ EVIDENCIJI PDV-A

8. PO OSNOVU IZVRŠENOG PROMETA ZA KOJI JE U ISTOM PORESKOM PERIODU IZVRŠENA NAPLATA AVANSA, DELIMIČNO ILI U CELOSTI, ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE SE VRŠI U POJEDINAČNOJ EVIDENCIJI PDV-A SAMO PO OSNOVU PROMETA

9. ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV-A PO OSNOVU DOBIJENOG KNJIŽNOG ODOBRENJA ZA PROMET ZA KOJI JE PORESKI DUŽNIK PRIMALAC, NE VRŠI SE U POJEDINAČNOJ, VEĆ U ZBIRNOJ EVIDENCIJI

10. PORESKI DUŽNIK ZA PROMET DRUGOG LICA (NE) ISKAZUJE PODATAK PO OSNOVU PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO TOM OSNOVU I (NE) VRŠI EVIDENTIRANJE U POJEDINAČNOJ EVIDENCIJI PDV-A U SEF-U

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove