Stranica se učitava
PLEASE WAIT PAGE TO LOAD

UREDBA O ORGANIZOVANJU RADA POSLODAVACA ZA VREME VANREDNOG STANJA

(„Službeni glasnik RS“, broj 31/20)

PREAMBULA

OSNOV DONOŠENJA: člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije

DONOSILAC: Vlada RS

64632

OVA UREDBA BILA JE U PRIMENI OD 16. 3. 2020. DO 5. 5. 2020. GODINE

64633

Član 1.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Rešenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži:

1) trajanje radnog vremena;

2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

64635

Član 3.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:

– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,

– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),

– odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

64636

Član 4.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

64637

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

64638
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

TIMER: 1.65 sec