Stranica se učitava
PLEASE WAIT PAGE TO LOAD

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVE SA PODACIMA OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE KOJU JE OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DUŽAN DA PODNESE ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRIJAVE KOJU JE OBVEZNIK NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DUŽAN DA PODNESE NADLEŽNOM ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI MESEČNO ZA PREUZIMANJA, ODNOSNO ISPORUKE ROBE U TOKU MESECA

(„Službeni glasnik RS“, broj 93/19)

PREAMBULA

OSNOV DONOŠENJA: član 138. stav 4. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/18 i 49/19)

DONOSILAC: Ministarstvo zaštite životne sredine

60734

OVAJ PRAVILNIK U PRIMENI JE OD 27. 12. 2019. GODINE

60735

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje izgled, sadržina i način dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade, koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca.

60736

Član 2.

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave podnosi se na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži: PIB pravnog lica ili preduzetnika, matični broj pravnog lica ili preduzetnika, poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, naziv i šifru pretežne delatnosti registrovane u Agenciji za privredne registre, naziv i šifru pretežne delatnosti od koje se ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini, adresu sedišta, ime i prezime, funkciju, broj telefona i adresu elektronske pošte odgovornog lica, stepen negativnog uticaja aktivnosti pravnog lica ili preduzetnika prema delatnosti, poslovni prihod pravnog lica ili preduzetnika ostvaren u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade, veličina pravnog lica ili preduzetnika obračunata u skladu sa propisom kojima se uređuje računovodstvo (veliko, srednje, malo i mikro), jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

60737

Član 3.

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi podnosi se na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži: PIB pravnog lica ili preduzetnika, matični broj pravnog lica ili preduzetnika, poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, naziv i šifru pretežne delatnosti, adresu sedišta, ime i prezime, funkciju, broj telefona i adresu elektronske pošte odgovornog lica i ukupnu količinu preuzete odnosno isporučene robe u toku meseca.

60738

Član 4.

Izuzetno, obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koji obračunavaju i na propisani uplatni račun javnih prihoda uplate naknadu za 2019. godinu podnose prijavu u skladu sa propisom koji je važio do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

60739

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca („Službeni glasnik RS“, broj 48/19).

60740

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

60741
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

TIMER: 1.39 sec