Stranica se učitava
PLEASE WAIT PAGE TO LOAD

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKI KREDIT ZA ULAGANJE U KAPITAL NOVOOSNOVANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE OBAVLJA INOVACIONU DELATNOST

(„Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

PREAMBULA

OSNOV DONOŠENJA: član 50j stav 11. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18)

DONOSILAC: Ministar finansija

53882

Član 1.

Ovim pravilnikom se bliže uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon).

53883

Član 2.

Obveznik koji se ne može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j stav 10. Zakona, a koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, podnosi uz poresku prijavu za godinu u kojoj je izvršio ulaganje Obrazac UID – Izjava o ulaganju u inovacione delatnosti , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koji sadrži izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 50j st. 1, 2. i 3. Zakona, i to:

1) da društvo u koje je ulaganje izvršeno ispunjava uslove propisane članom 50j stav 10. Zakona, odnosno da se može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost;

2) da pre ulaganja samostalno ili zajedno sa svim povezanim licima iz člana 59. Zakona nije posedovao više od 25% akcija ili udela, odnosno glasova u organima upravljanja novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u čiji kapital ulaže;

3) da je ulaganje izvršeno u vidu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se povećava kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

 

53884

Član 3.

Ispunjenost uslova propisanih članom 50j stav 10. Zakona, obveznik potvrđuje izjavom na Obrascu UID 1 – Izjava o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izjavu iz stava 1. ovog člana potpisuje i overava odgovorno lice društva u koje je izvršeno ulaganje, a obveznik je podnosi uz poresku prijavu za godinu u kojoj je izvršeno ulaganje.

Izjava iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) potvrdu da godišnji prihod društva prema poslednjim finansijskim izveštajima raspoloživim u vreme ulaganja člana ne prelazi 500.000.000 dinara;

2) potvrdu da društvo od osnivanja nije raspodeljivalo dividende, odnosno učešće u dobiti;

3) potvrdu da se centar poslovnih aktivnosti društva nalazi na teritoriji Republike Srbije;

4) potvrdu da društvo nije nastalo statusnom promenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

5) potvrdu da je u svakom poreskom periodu, počev od prvog narednog poreskog perioda u odnosu na poreski period u kom je osnovano, a zaključno sa poreskim periodom u kom je ostvaren uslov iz člana 50j stav 3. Zakona, ispunjen najmanje jedan od navedenih uslova:

– da troškovi istraživanja i razvoja društva čine najmanje 15% ukupnih rashoda, ili

– da zaposleni sa visokom stručnom spremom čine više od 80% svih zaposlenih društva, ili

– da je društvo vlasnik, odnosno korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

53885

Član 4.

Pravo na poreski kredit obveznik ostvaruje pod uslovom da nije smanjivao svoje ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost neprekidno u periodu od tri godine od poslednjeg dana poreskog perioda u kom je izvršeno ulaganje, shodno članu 50j stav 4. Zakona.

53886

Član 5.

Uz poresku prijavu koja se podnosi za poreski period nakon ispunjenja uslova iz člana 50j stav 4. Zakona, obaveznik podnosi izjavu da novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost ispunjava uslove iz člana 50j stav 10. tač. 2) i 5) Zakona, koju potpisuje i overava odgovorno lice novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, i to na Obrascu UID 2 – Izjava o ispunjenosti uslova novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

53887

Član 6.

Način umanjenja obračunatog poreza kod ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost, u skladu sa članom 50j Zakona, iskazuje se na Obrascu PK 5 – Poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost za period od ___ do ___ 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PK 5 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – zbir pojedinačnih ulaganja izvršenih u kapital novoosnovanih privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost, za koja su ispunjeni uslovi propisani članom 50j st. 1. do 4. Zakona;

2) pod red. br. 1.1.–1.2. – iznos pojedinačnog ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost; ako je broj društava u čiji kapital se ulaže veći od dva, iznos svakog sledećeg ulaganja unosi se pod narednim rednim brojem;

3) pod rednim brojem 2. – zbir poreskih kredita utvrđenih po osnovu pojedinačnih ulaganja u kapital novoosnovanih privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost za koja su ispunjeni uslovi propisani članom 50j st. 1. do 4. Zakona;

4) pod red. br. 2.1.– 2.2. – iznos poreskog kredita utvrđen po osnovu pojedinačnog ulaganja izvršenog u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost do ograničenja propisanog članom 50j stav 7. Zakona, odnosno članom 50j stav 9. Zakona; ako se poreski kredit utvrđuje po osnovu ulaganja u više od dva novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost, isti se unosi pod narednim rednim brojem;

5) pod rednim brojem 3. – iznos neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja izvršenih u prethodnom, odnosno prethodnim poreskim periodima, u kapital novoosnovanih privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost za koja su ispunjeni uslovi propisani članom 50j st. 1. do 4. Zakona;

6) pod rednim brojem 4. – iznos ukupnog poreskog kredita iz tekućeg i prethodnog, odnosno prethodnih poreskih perioda;

7) pod rednim brojem 5. – iznos poreskog kredita koji se, u skladu sa članom 50j stav 8. Zakona, može iskoristiti u tekućem poreskom periodu, pri čemu taj iznos ne može biti veći, već samo manji ili jednak iznosu od 50.000.000, 00 dinara;

8) pod rednim brojem 6. – neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, u skladu sa članom 50j stav 6. Zakona.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

53888

Član 7.

Odredbe ovog pravilnika se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

53889

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

53890
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

TIMER: 1.95 sec