Stranica se učitava
PLEASE WAIT PAGE TO LOAD

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZUZIMANJA KVALIFIKOVANIH PRIHODA IZ OSNOVICE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

(„Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

PREAMBULA

OSNOV DONOŠENJA: član 25b stav 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18)

DONOSILAC: Ministar finansija

53873

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice, u skladu sa članom 25b Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon).

53874

Član 2.

Kvalifikovani prihod iz člana 1. ovog pravilnika je prihod koji obveznik ostvari po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu na osnovu ugovora o licenci, usklađen na način propisan ovim pravilnikom.

Kvalifikovani prihod iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za poreski period tako što se iznos ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom u tom poreskom periodu umanjuje za iznos kvalifikovanih rashoda utvrđen u skladu sa st. 6. i 7. ovog člana, a zatim množi procentom kojim je izraženo učešće ukupnih kvalifikovanih rashoda u ukupnim troškovima koji su nastali u vezi sa tim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, odnosno u vezi sa pronalaskom.

Kvalifikovani prihod utvrđen na način propisan stavom 2. ovog člana za poreski period, može se izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80%, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Kvalifikovanim rashodima iz stava 2. ovog člana, smatraju se ukupni istorijski ili tekući poresko priznati rashodi u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, u skladu sa odredbama čl. 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 10a, 10b, 15. i 22g Zakona.

Obveznik utvrđuje šta se smatra rashodima iz stava 4. ovog člana, u skladu sa članom 22g stav 2. Zakona i članom 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Službeni glasnik RS“, broj 50/19), nezavisno od toga da li primenjuje član 22g Zakona.

U slučaju da je u prvom poreskom periodu u kom se primenjuje član 25b Zakona, iznos kvalifikovanih rashoda veći od ukupnih prihoda ostvarenih u tom poreskom periodu po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom, ukupan prihod umanjuje se za iznos kvalifikovanih rashoda do vrednosti nula.

U drugom, i svakom narednom poreskom periodu u kojem se primenjuje član 25b Zakona, iznos kvalifikovanih rashoda umanjivaće vrednost ukupnih prihoda ostvarenih u tim poreskim periodima najviše do vrednosti nula, samo u preostalom iznosu u kome nije umanjio takve prihode u prethodnom, odnosno prethodnim poreskim periodima.

U slučaju kada obveznik ostvaruje prihode po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom, a koje je stekao kroz unos nenovčanog uloga u kapital od strane rezidentnog pravnog lica, odnosno putem statusne promene, u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva, istorijskim poresko priznatim rashodima iz st. 4. i 5. ovog člana smatraju se ukupni kvalifikovani rashodi prethodnog vlasnika deponovanog autorskog dela, predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, utvrđeni na način propisan st. 4. i 5. ovog člana.

U slučaju da je prethodni vlasnik deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, u poreskim periodima koji prethode periodu u kojem je došlo do prenosa vlasništva na deponovanom autorskom delu ili predmetu srodnog prava, odnosno pronalasku, na obveznika, koristio pravo iz člana 25b Zakona, istorijskim poresko priznatim rashodima obveznika u smislu st. 4. i 5. ovog člana, smatra se ukupan iznos kvalifikovanih rashoda prethodnog vlasnika umanjen za iznos takvih rashoda koji su korišćeni prilikom utvrđivanja iznosa kvalifikovanog prihoda za potrebe primene člana 25b Zakona.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, obveznik koji je deponovao autorsko delo ili predmet srodnog prava, stekao status podnosioca prijave za pronalazak, odnosno stekao status nosioca prava na pronalasku, nakon 1. januara 2019. godine, a koji je zaključno sa 31. decembrom 2018. godine po osnovu tog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska u poslovnim knjigama evidentirao osnovno sredstvo ili sredstvo u pripremi, odnosno nematerijalnu imovinu, ili je u prethodnim poreskim periodima ostvarivao prihode od tog autorskog dela, predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, nezavisno od toga da li je to autorsko delo, predmet srodnog prava, odnosno pronalazak evidentirao u poslovnim knjigama kao osnovno sredstvo, odnosno nematerijalnu imovinu, iznos istorijskih poresko priznatih rashoda nastalih do 1. januara 2019. godine utvrđuje:

1) u prvom poreskom periodu u kojem primenjuje član 25b Zakona, u iznosu od 60% ukupnih prihoda od deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska za koje primenjuje član 25b Zakona, ostvarenih u tom poreskom periodu;

2) u drugom poreskom periodu u kojem primenjuje član 25b Zakona, u iznosu od 40% ukupnih prihoda od deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska za koje primenjuje član 25b Zakona, ostvarenih u tom poreskom periodu;

3) u trećem poreskom periodu u kojem primenjuje član 25b Zakona u iznosu od 20% ukupnih prihoda od deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska za koje primenjuje član 25b Zakona, ostvarenih u tom poreskom periodu.

Obveznik iz stava 10. ovog člana iznos kvalifikovanih rashoda nastalih nakon 1. januara 2019. godine utvrđuje na način propisan st. 4–9. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kvalifikovani prihod obveznika iz stava 10. ovog člana utvrđuje se tako što se ukupan prihod, ostvaren nakon 1. januara 2019. godine, po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, umanjuje za iznos kvalifikovanih rashoda iz st. 10. i 11. ovog člana i množi procentom kojim je izraženo učešće kvalifikovanih rashoda iz stava 11. ovog člana u ukupnim troškovima, nastalim nakon 1. januara 2019. godine, u vezi sa tim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, odnosno pronalaskom, utvrđenim na način propisan članom 3. stav 3. ovog pravilnika.

53875

Član 3.

Ukupnim troškovima iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika smatra se iznos kvalifikovanih rashoda iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika, uvećan za:

1) izdatke u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak tog deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, nastale prema licu koje je nerezidentno pravno ili fizičko lice ili je takvo lice stvarni vlasnik prihoda;

2) izdatke u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak tog deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, nastale prema licu koje je istovremeno rezidentno pravno ili fizičko lice i povezano lice iz člana 59. Zakona u delu u kojem su takvi izdaci veći u odnosu na vrednost izdataka koji bi se obračunali primenom principa „van dohvata rukeˮ;

3) cenu prenosa imovinskih prava na tom autorskom delu ili predmetu srodnog prava, odnosno pronalaska ukoliko je sticanje izvršeno uz naknadu od nepovezanog lica ili cenu utvrđenu u skladu sa principom „van dohvata rukeˮ u slučaju sticanja od povezanog lica iz člana 59. Zakona;

4) istorijsku i tekuću poresku amortizaciju deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska koje je obveznik stekao tako što su ta prava uneta u njegov kapital od strane nerezidentnog pravnog ili fizičkog lica, u delu koji se odnosi na vrednost takvog prava u momentu unosa;

5) istorijsku ukupnu vrednost izdataka iz tač. 1)–4) ovog stava koje je imalo drugo rezidentno pravno lice u situaciji kada je obveznik stekao imovinska prava na deponovanom autorskom delu ili predmetu srodnog prava, odnosno pronalasku, tako što su ta prava uneta u njegov kapital od strane tog drugog rezidentnog pravnog lica ili ih je stekao u statusnoj promeni od tog drugog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Ukoliko su izdaci u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana nastali kako za deponovano autorsko delo ili predmet srodnog prava, odnosno pronalazak, tako i za druge svrhe obveznika, iznos izdataka koji se uključuje u ukupne rashode obveznika određuje se srazmerno učešću prihoda od deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, u odnosu na ukupne prihode obveznika u poreskom periodu u kojem su izdaci učinjeni.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obveznik iz člana 2. stav 10. ovog pravilnika ukupne troškove utvrđuje kao zbir kvalifikovanih rashoda iz člana 2. stav 11. ovog pravilnika i izdataka iz stava 1. ovog člana, nastalih nakon 1. januara 2019. godine.

53876

Član 4.

Kvalifikovani prihod iz člana 2. ovog pravilnika može izuzeti iz poreske osnovice isključivo obveznik – nosilac deponovanog autorskog ili srodnog prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorsko i srodna prava (u daljem tekstu: nosilac autorskog ili srodnog prava), odnosno nosilac prava ili podnosilac prijave u vezi sa pronalaskom u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti (u daljem tekstu: nosilac prava u vezi sa pronalaskom).

Nosilac autorskog ili srodnog prava, odnosno nosilac prava u vezi sa pronalaskom ostvaruje pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda, pod uslovom da je autorsko delo ili predmet srodnog prava deponovao, odnosno prijavu u vezi sa pronalaskom podneo, organu nadležnom za zaštitu i registraciju intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ) najkasnije do isteka poreskog perioda u kom prvi put primenjuje član 25b Zakona i odredbe ovog pravilnika.

U slučaju da je došlo do više prerada izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava u registar nadležnog organa, deponovanim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, u smislu člana 25b Zakona i ovog pravilnika, smatraju se i one prerade koje nisu deponovane, pod uslovom da je do isteka roka za podnošenje poreske prijave u skladu sa članom 63. Zakona, obveznik deponovao naknadnu preradu izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, pri čemu sve prerade izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, zaključno sa njegovom poslednjom deponovanom preradom, sadrže prepoznatljive karakteristične elemente prerađenog izvorno deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Ukoliko je prijava nosioca prava u vezi sa pronalaskom odbačena ili odbijena od strane nadležnog organa po bilo kom osnovu u skladu sa zakonom, obveznik ne može izuzeti kvalifikovane prihode iz poreske osnovice, počev od poreskog perioda u kom je prijava odbačena ili odbijena.

Obveznik iz stava 4. ovog člana čija je prijava u vezi sa pronalaskom odbačena od strane nadležnog organa, po bilo kom osnovu u skladu sa zakonom, u poreskom periodu u kom je takva prijava odbačena uvećava poresku osnovicu za ukupan iznos umanjenja koje je koristio u skladu sa članom 25b Zakona i ovim pravilnikom.

Obveznik kome prestane status nosioca prava u vezi sa pronalaskom, usled isteka perioda trajanja prava ili iz drugih razloga, u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, ne izuzima kvalifikovane prihoda iz poreske osnovice, počev od poreskog perioda u kojem mu je takav status prestao.

53877

Član 5.

Obračun kvalifikovanog prihoda u skladu sa odredbama ovog pravilnika vrši se posebno za svako deponovano autorsko delo ili predmet srodnog prava, odnosno pronalazak na Obrascu OKP – Obračun kvalifikovanog prihoda za period od ____ 20__. godine do ____ 20__. godine (u daljem tekstu: Obrazac OKP), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obračun kvalifikovanog prihoda, u slučaju iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, vrši se objedinjeno za deponovano autorsko delo ili predmet srodnog prava i njegove naknade prerade, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani članom 4. ovog pravilnika.

U Obrazac OKP unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – prihod ostvaren po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska u poreskom periodu za koji se podnosi obrazac;

2) pod rednim brojem 2. – iznos kvalifikovanih rashoda kojima se umanjuje prihod za poreski period za koji se podnosi obrazac, obračunat u skladu sa odredbama člana 2. ovog pravilnika, a koji predstavljaju zbir iznosa iskazanih na red. br. 2.1. i 2.2. ovog obrasca;

3) pod rednim brojem 2.1. – iznos kvalifikovanih rashoda obračunatih za poreski period, osim kvalifikovanih rashoda iz člana 2. stav 10. ovog pravilnika, a koji se utvrđuje kao zbir razlike između iznosa iskazanih na red. br. 2.1a i 2.1b ovog obrasca, i iznosa iskazanog na rednom broju 2.1v ovog obrasca;

4) pod rednim brojem 2.1a – ukupni istorijski poresko priznati rashodi utvrđeni u skladu sa članom 25b stav 2. Zakona i odredbama ovog pravilnika;

5) pod rednim brojem 2.1b – iznos istorijskih poresko priznatih rashoda utvrđenih u skladu sa članom 25b stav 2. Zakona, za koji je umanjen iznos ukupnog prihoda iz prethodnog, odnosno prethodnih poreskih perioda u kojima je primenjen član 25b Zakona;

6) pod rednim brojem 2.1v – ukupni tekući poreski priznati rashodi, utvrđeni u skladu sa članom 25b stav 2. Zakona i odredbama ovog pravilnika;

7) pod rednim brojem 2.2. – ukupni istorijski poreski priznati rashodi utvrđeni na način propisan članom 2. stav 10. ovog pravilnika, koji iskazuju obveznici iz člana 2. stav 10. ovog pravilnika;

8) pod rednim brojem 3. – procenat učešća ukupnih kvalifikovanih rashoda u ukupnim troškovima, koji se utvrđuje množenjem količnika iznosa iskazanih na red. br. 3.1. i 3.2. ovog obrasca sa 100;

9) pod rednim brojem 3.1. – iznos ukupnih kvalifikovanih rashoda iz svih poreskih perioda, odnosno zbir tekućih poresko priznatih rashoda iskazanih na rednom broju 2.1v i ukupnih istorijskih poresko priznatih rashoda iskazanih na rednom broju 2.1a ovog obrasca, pri čemu iznos pod rednim brojem 3.1. ne uključuje istorijske poresko priznate rashode utvrđene na način predviđen članom 2. stav 10. ovog pravilnika;

10) pod rednim brojem 3.2. – ukupni troškovi utvrđeni u skladu sa članom 3. ovog pravilnika, a koji predstavljaju zbir iznosa sa red. br. 3.1, 3.2.1. i 3.2.2. ovog obrasca;

11) pod rednim brojem 3.2.1. – iznos izdataka iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika iz prethodnog, odnosno prethodnih poreskih perioda;

12) pod rednim brojem 3.2.2. – iznos izdataka iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika za tekući poreski period;

13) pod rednim brojem 4. – iznos kvalifikovanog prihoda za tekući poreski period, odnosno, razlika između prihoda iskazanog na rednom broju 1. i iznosa kvalifikovanih rashoda iskazanih na rednom broju 2. ovog obrasca, pomnožen sa procentom iskazanim na rednom broju 3. ovog obrasca;

14) pod rednim brojem 5. – iznos kvalifikovanog prihoda koji se izuzima iz poreske osnovice i unosi u obrazac poreskog bilansa, a koji se utvrđuje množenjem iznosa iskazanog na rednom broju 4. ovog obrasca sa 80%.

Obrazac OKP podnosi se isključivo elektronskim putem uz obrazac poreskog bilansa za svaki poreski period u kojem se primenjuju odredbe člana 25b Zakona.

53878

Član 6.

Obveznik koji koristi pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice u skladu sa članom 25b Zakona i ovim pravilnikom, mora da poseduje sledeće:

1) dokument izdat od strane nadležnog organa, kojim se potvrđuje da je autorsko delo ili predmet srodnog prava, deponovan u odgovarajući registar, odnosno da je obveznik nosilac prava, odnosno podnosilac prijave, u vezi sa pronalaskom;

2) dokumentaciju predatu nadležnom organu u vezi sa deponovanim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, odnosno pronalaskom;

3) evidenciju prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu ustupanja prava u vezi sa pronalaskom na osnovu ugovora o licenci;

4) dokumentaciju u vezi sa pravnim osnovom za davanje prava korišćenja autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom trećim licima (ugovor, pristupanje opštim uslovima poslovanja i sl.);

5) račune izdate u skladu sa dokumentacijom iz tačke 4) ovog stava;

6) izjavu zakonskog zastupnika nosioca prava u vezi sa pronalaskom da prijava nije odbijena, odnosno odbačena od strane nadležnog organa, uz koju se prilaže odgovarajući izvod sa internet stranice nadležnog organa koji sadrži podatke o statusu prijave na poslednji dan poreskog perioda u kom se primenjuje član 25b Zakona;

7) opis (specifikacija) istraživačko-razvojnog projekta koji je rezultirao nastankom deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, sa posebno istaknutim fazama projekta kao i planom nabavke, radi određivanja troškova nastalih za potrebe nastanka deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska;

8) evidenciju ukupnih troškova u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje se rezultirale nastankom deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, utvrđenih na način predviđen odredbama ovog pravilnika, sa naznakom koji deo ukupnih troškova se smatra kvalifikovanim rashodom u smislu člana 25b Zakona i člana 2. ovog pravilnika;

9) ugovore sa trećim licima, odnosno drugu dokumentaciju iz koje se može utvrditi priroda odnosa, račune i drugu dokumentaciju na osnovu koje je pripremljena evidencija iz tačke 8) ovog stava;

10) dokumentaciju o transfernim cenama u skladu sa članom 60. Zakona, ukoliko je deo ukupnih troškova utvrđenih u skladu sa članom 3. ovog pravilnika nastao u transakcijama sa povezanim licima u smislu člana 59. Zakona;

11) overenu kopiju odluke o povećanju osnovnog kapitala obveznika, overenu kopiju osnivačkog akta obveznika i drugu dokumentaciju koja je dostavljena organu nadležnom za vođenje registra privrednih subjekata prilikom registracije unosa nenovčanog uloga u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava, u slučaju da je obveznik postao vlasnik deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska unosom u kapital obveznika od strane rezidentnog pravnog lica;

12) ugovor o statusnoj promeni, plan podele i drugu dokumentaciju koja je dostavljena organu nadležnom za vođenje registra privrednih subjekata prilikom registracije statusne promene u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava, u slučaju da je obveznik postao vlasnik deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska, u statusnoj promeni izvršenoj u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva;

13) dokumentaciju i evidenciju prethodnog vlasnika deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno pronalaska iz tač. 1) i 8) ovog stava, u slučaju da je prethodni vlasnik primenjivao član 25b Zakona, odnosno dokumentaciju iz tač. 1), 2), 7), 9), 10), 11) i 12) ovog stava, u slučaju da prethodni vlasnik nije primenjivao član 25b Zakona;

14) izjavu zakonskog zastupnika obveznika datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da evidencija iz tačke 8) ovog stava sadrži sve ukupne troškove u vezi sa deponovanim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, odnosno pronalaskom, utvrđene u skladu sa članom 25b Zakona i ovim pravilnikom.

Dokumentacija i evidencije iz stava 1. tač. 1) i 8) ovog člana, sadrže opis rashoda, odnosno prihoda, uključujući i broj računa i naziv dobavljača, odnosno kupca, ukoliko je osnov za evidentiranje u poslovnim knjigama obveznika račun, podatke o iznosu i datumu evidentiranja u poslovnim knjigama obveznika, kao i račun propisan kontnim okvirom na kom su takvi rashodi, odnosno prihodi evidentirani u poslovnim knjigama obveznika, shodno propisima o računovodstvu.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana obveznik priprema posebno za svako autorsko delo, predmet srodnog prava, odnosno pronalazak za koje koristi pravo iz člana 25b Zakona.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana obveznik priprema za svaki poreski period posebno, osim u slučajevima kada se dokumentacija odnosi na više poreskih perioda.

Izuzetno od stava 1. tačka 6) ovog člana, obveznik ne dostavlja izjavu počev od poreskog perioda u kojem je stekao status nosioca prava nad pronalaskom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik iz člana 2. stav 10. ovog pravilnika ne priprema dokumentaciju iz stava 1. ovog člana za iznos kvalifikovanih rashoda utvrđenih u skladu sa članom 2. stav 10. ovog pravilnika.

Obveznik poseduje dokumentaciju iz stava 1. ovog člana u momentu podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa za poreski period u kom koristi pravo iz člana 25b Zakona, a dostavlja je na zahtev nadležnog poreskog organa.

53879

Član 7.

Odredbe ovog pravilnika se primenjuju na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

53880

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

53881
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

TIMER: 1.88 sec