Stranica se učitava
PLEASE WAIT PAGE TO LOAD

ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USKLAĐIVANJE POSEBNIH ZAKONA SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

("Službeni glasnik RS", broj 82/2016)

Nema naslova

Osnov donošenja: Član 214. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16) i član 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS ", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14)

Donosilac: Vlada Republike Srbije

31022

Nema naslova

1. Obrazuje se Koordinaciono telo za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

2. Zadatak Koordinacionog tela je da proceni usklađenost odredaba posebnih zakona, kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i koje je potrebno uskladiti do 1. juna 2018. godine, a naročito da:

1) utvrdi kriterijume za određivanje posebnih zakona čije je usklađivanje prioritetno potrebno;

2) usvoji plan rada na usklađivanju posebnih zakona;

3) prati proces usklađivanja i daje smernice za rad;

4) usvaja izveštaj o radu;

5) obavlja druge poslove neophodne za rad na praćenju usklađivanja zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

3. Koordinaciono telo čine:

1) Predsednik, zamenik predsednika i članovi Koordinacionog tela, sa pravom glasa i odlučivanja;

2) Radna grupa za podršku radu Koordinacionog tela, bez prava glasa i odlučivanja.

4. U Koordinaciono telo se imenuju:

1) Željko Ožegović, državni sekretar, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, za predsednika;

2) Dražen Maravić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, za zamenika predsednika;

3) Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade, Generalni sekretarijat Vlade, za člana;

4) Ranka Vujović, pomoćnik direktora, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, za člana;

5) Zoran Balinovac, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo pravde, za člana;

6) Zoran Lazić, pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za člana;

7) Jovan Stojić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, za člana;

8) Duško Marinković, pomoćnik direktora-koordinatora, Uprava carina, Ministarstvo finansija, za člana;

9) Dubravka Drakulić, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede, za člana;

10) Prim. dr Zoran Panajotović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo zdravlja, za člana;

11) Mladen Mladenović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, za člana;

12) Milorad Todorović, vršilac dužnosti sekretara ministarstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, za člana;

13) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za člana;

14) Dragan Momčilović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo spoljnih poslova, za člana;

15) Nebojša V. Nikolić, vršilac dužnosti sekretara ministarstva, Ministarstvo odbrane, za člana;

16) Bojana Tošić, vršilac dužnosti zamenika direktora, Republički sekretarijat za javne politike, za člana;

17) Dragana Radojičić Filković, šef Odseka za ekonomska i socijalna pitanja i pripremu predloga akata u procesu usklađivanja propisa, Kancelarija za evropske integracije, za člana.

5. U Radnu grupu za podršku se imenuju:

1) Mirjana Irić, viši savetnik, Generalni sekretarijat Vlade;

2) Željko Čurguz, viši savetnik, Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

3) Jelica Pajović, samostalni savetnik, Ministarstvo pravde:

4) Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

5) Dušica Đorđević, rukovodilac Grupe za normativne poslove i harmonizaciju propisa, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

6) Milka Živanović, samostalni svetnik, Uprava carina, Ministarstvo finansija;

7) Sandra Denković, samostalni savetnik, Uprava carina, Ministarstvo finansija;

8) Vesna Gavrić Milinković, samostalni savetnik, Ministarstvo privrede;

9) Jelica Radulović, šef Odseka za zdravstvenu inspekciju Beograd, Ministarstvo zdravlja;

10) Aleksandra Simonović, viši savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

11) Milena Stegnjaić, pravni savetnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

12) Jovanka Atanacković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

13) Nataša Rašević, načelnik Odeljenja za pravne poslove, Ministarstvo spoljnih poslova;

14) Katarina Dašić, samostalni savetnik, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

15) Sofija Milenković, savetnik, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

16) Ninoslav Kekić, rukovodilac Grupe za saradnju sa privrednim subjektima i građanima i za pokretanje inicijativa, Republički sekretarijat za javne politike;

17) Olivera Vitorović, rukovodilac Grupe za energetiku, transport, transevropske mreže i elektronske komunikacije, Kancelarija za evropske integracije.

6. Koordinaciono telo podnosi Vladi godišnji izveštaj najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

7. Koordinaciono telo može da uključi u rad i druge državne službenike i predstavnike stručne javnosti bez prava odlučivanja.

8. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela u toku postupka usklađivanja obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa državnim službenicima iz tačke 5. ove odluke.

9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

31023
  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

TIMER: 0.63 sec