POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

17. Rashod na ime novčanog iznosa plaćenog po osnovu donete upravne mere, u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, priznaje se u poreskom bilansu u skladu sa opštim pravilima (ne smatra se novčanom kaznom)

18. Poreski tretman rashoda kamate po osnovu zajma koji je matično pravno lice dalo svom zavisnom pravnom licu po netržišnim uslovima

19. Način iskazivanja podataka o obračunatom a neisplaćenom rashodu po osnovu zakupa u poreskom bilansu ogranka stranog pravnog lica

20. Način amortizovanja bioloških sredstava (višegodišnjih zasada) koja su razvrstana u III amortizacionu grupu

21. Obračun poreske amortizacije naknadnog ulaganja u osnovno sredstvo koje je u funkciji, ali je njegova knjigovodstvena vrednost u celini otpisana

22. Poreski tretman u poreskom bilansu prihoda koji je ostvaren po osnovu naplate potraživanja od strane društva sticaoca na koje je, usled statusne promene, preneto ispravljeno potraživanje

23. Ako se aktivnosti razvoja softvera i istraživanja tržišta obavljaju uslužno – za potrebe klijenata, ne može se ostvariti pravo na olakšicu iz člana 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica

24. Način dvostrukog priznavanja troškova razvoja u slučaju kada se troškovi zarada zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja ne evidentiraju kao rashod, već se uključuju u nabavnu vrednost / cenu koštanja nematerijalne imovine

25. Podsticaj iz člana 50a ZPDPL priznaje se po osnovu ulaganja u nameštaj u skladištu i laboratoriji (police, ormani, laboratorijska oprema, sudopere), kao i po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja su plaćena iz subvencije koju odobrava nadležno ministarstvo

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove