[REGEX]
[UNBOLD]

Umanjenje osnovice poreza na zarade

Prema odredbi člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana, osnovicu poreza na zarade čini zarada umanjena za iznos od 15.300 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje je srazmerno radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme.

Kad lice ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod konkretnog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 15.300 dinara mesečno.

Kad lice ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod konkretnog poslodavca u odnosu na ukupno radno vreme, s tim što zbir umanjenja mora biti manji od 15.300 dinara mesečno, odnosno srazmerno ukupnom radnom vremenu lica u odnosu na puno radno vreme.

Način i postupak obračunavanja poreza na zarade bliže je uređeno Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice.