Stope poreza po odbitku u skladu sa UIDO

Albanija Austrija Austrija - kombinovani tekst Azerbejdzan Belgija Belgija - kombinovani tekst Belorusija BIH Bugarska Ceska Crna Gora Danska Egipat Estonija Finska Finska - kombinovani tekst Francuska Francuska Grcka Gruzija Gruzija - kombinovani tekst Holandija Holandija - kombinovani tekst Hrvatska Indija Indija - kombinovani tekst Indonezija Iran Irska Isrka - kombinovani tekst Italija Izrael Jermenija Kanada Kanada - kombinovani tekst Katar Kazahstan Kina Kipar Koreja N.R Kuvajt Letonija Libija Litvanija Litvanija - kombinovani tekst Luksenburg Luksenburg - kombinovani tekst Madjarska Makedonija Malezija Malta Malta - kombinovani tekst Moldavija Nemacka Norveska Norveska - kombinovani tekst Pakistan Poljska Poljska - kombinovani tekst Republika Koreja Rumunija Ruska federacija San Marino Slovacka Slovacka - kombinovani tekst Slovenija Slovenija - kombinovani tekst Spanija Sri Lanka Svajcarska Svedska Tunis Turska U.A.E. U.A.E. - kombinovani tekst Ukrajina Ukrajina - kombinovani tekst Velika Brtanija Velika Brtanija - kombinovani tekst Vijetnam

1) Odnosi se na dividende koje subsidijerna kompanija ili filijala isplaćuje matičnoj kompaniji, odnosno na situacije u kojima je primalac dividendi pravno lice – kompanija (matična kompanija).

2) Odnosi se na dividende koje se isplaćuju kako pravnim, tako i fizičkm licima.

3) Stope iz kolone 4. primenjuju se kada visina stope nije uslovljena učešćem kapitala i to, na primer: ako strana kompanija iz Francuske ima učešće od 30 odsto u kapitalu domaće kompanije koja isplaćuje dividende, stopa poreza po odbitku na dividende je 5 odsto (kolona 2), a ako je učešće 20 odsto, stopa poreza po odbitku je 15 odsto (kolona 3). Sa druge strane, ako se dividende isplaćuju kompaniji sa Kipra, stopa poreza po odbitku je 10 odsto od bruto iznosa dividendi – kolona 4 (bez obzira na visinu učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende).

4) Odnosi se na dividende koje se isplaćuju kako pravnim, tako i fizičkim licima.

5) U protokolu, koji je sastavni deo ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stopu poreza po odbitku na kamatu:

„1. Ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa trećom državom koja je članica Evropske unije i taj ugovor sadrži nižu stopu od stope koja je predviđena u ovom ugovoru, Srbija će biti spremna da sa Austrijom otpočne pregovore radi revizije stope predviđene u ovom ugovoru.“

6) Stopa poreza po odbitku koja ne moze biti veća od 5 odsto od bruto iznosa autorskih naknada važi za intelektualnu svojinu, a stopa od 10 odsto od bruto iznosa autorskih važi za industrijsku svojinu.

7) U Protokolu koji je sastavni deo Ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stope poreza po odbitku na dividende:

„1. Ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica OECD i ako taj Ugovor sadrži niže stope poreza po odbitku, nadležni organ Srbije će, blagovremeno, nakon potpisivanja tog ugovora, obavestiti nadležni organ druge države o odgovarajućim promenama. Nadležni organi država ugovornica će se, što je moguće pre, sresti radi sniženja stopa predviđenih u članu 10. ovog ugovora.“

8) U Protokolu, koji je sastavni deo Ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na pojašnjenje poreskog statusa naknada za određena softverska plaćanja:

„Podrazumeva se, da se plaćanja za implementaciju softvera i plaćanja koja distributer softverskog programa, plaća nosiocu autorskog prava na softveru, po osnovu prava distribucije kopija softvera (ali ne i prava reprodukcije softvera) ni u kom slučaju ne smatraju autorskom naknadom.“

9) U Protokolu koji je sastavni deo ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stope poreza po odbitku na kamatu:

„1. Ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica OECD i ako taj Ugovor sadrži niže stope poreza po odbitku, nadležni organ Srbije će, blagovremeno, nakon potpisivanja tog ugovora, obavestiti nadležni organ druge države o odgovarajućim promenama. Nadležni organi država ugovornica će se, što je moguće pre, sresti radi sniženja stopa predviđenih u članu 11. ovog ugovora.“

10) U Protokolu koji je sastavni deo ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stope poreza po odbitku na autorske naknade:

„1. Ako posle potpisivanja ovog ugovora, Srbija potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica OECD i ako taj Ugovor sadrži niže stope poreza po odbitku, nadležni organ Srbije će, blagovremeno, nakon potpisivanja tog ugovora, obavestiti nadležni organ druge države o odgovarajućim promenama. Nadležni organi država ugovornica će se, što je moguće pre, sresti radi sniženja stopa predviđenih u članu 12. ovog ugovora.“

11) Stopa poreza po odbitku koja ne može biti veća od 5 odsto od bruto iznosa autorskih naknada, važi za intelektualnu svojinu, a stopa od 10 odsto od bruto iznosa autorskih naknada važi za industrijsku svojinu.

12) Stopa od 10 odsto se primenjuje ako je isplatilac rezident Malezije, a stopa od 20 odsto ako je isplatilac rezident Srbije.

13) Važi samo u slučajevima kada se dividende isplaćiju rezidentima Malte. Kada se dividende isplaćuju rezidentima Republike Srbije, porez Malte na bruto iznos dividendi ne može biti veći od poreza koji se razrezuje na dobit iz koje se dividende isplaćuju.

14) Pored učešća u kapitalu kompanije od najmanje 25 odsto, u ugovoru sa Ruskom Federacijom predviđeno je kao dodatni uslov i da je u ovu kompaniju investiran iznos od najmanje 100.000 USD ili ekvivalentan iznos u nacionalnima valutama Srbije ili Ruske Federacije.

15) Procenat učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende, iznosi 20 odsto.

16) Budući da Švajcarska, na osnovu odredbi domaćeg poreskog zakonodavstva, trenutno ne oporezuje autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima, u Protokolu (koji je sastavni deo Ugovora) u vezi sa članom 12. stav 2. Ugovora, propisano je: „da se podrazumeva da, sve dok Švajcarska u skladu sa svojim unutrašnjim zakonom, ne zavede porez na izvoru na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima, neće se primenjivati odredba stava 2. i autorske naknade oporezivaće se samo u državi ugovornici čiji je rezident stvarni vlasnik autorskih naknada“.

17) U Protokolu koji je sastavni deo Ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stope poreza po odbitku na dividende:

1. Ako posle potpisivanja ovog Ugovora, Srbija:

1) potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica Evropske unije i ako taj Ugovor sadrži niže stope poreza po odbitku, ili

2) snizi stopu poreza po odbitku u domaćem zakonodavstvu, nadležni organi država ugovornica će se, što je moguće pre, sresti radi sniženja stopa predviđenih u članu 10. ovog ugovora.“

2. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog dogovora.

18) U Protokolu koji je sastavni deo Ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stope poreza po odbitku na kamatu:

1. Ako posle potpisivanja ovog Ugovora, Srbija:

1) potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica Evropske unije i ako taj Ugovor sadrži nižu stopu poreza po odbitku, ili

2) snizi stopu poreza po odbitku u domaćem zakonodavstvu, nadležni organi država ugovornica će se, što je moguće pre, sresti radi sniženja stopa predviđenih u članu 11. ovog ugovora.

2. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog dogovora.

 

19) U Protokolu koji je sastavni deo Ugovora, pored ostalog, sadržano je sledeće rešenje koje se odnosi na stope poreza po odbitku na autorske naknade:

1. Ako posle potpisivanja ovog Ugovora, Srbija:

1) potpiše Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa trećom državom koja je članica Evropske unije i ako taj Ugovor sadrži nižu stopu poreza po odbitku, ili

2) snizi stopu poreza po odbitku u domaćem zakonodavstvu, nadležni organi država ugovornica će se, što je moguće pre, sresti radi sniženja stopa predviđenih u članu 12. ovog ugovora.

2. Nadležni organi država ugovornica dogovaraju se o načinu primene ovog dogovora.

20) Procenat učešća u kapitalu kompanije koja isplaćuje dividende iznosi 5 odsto.

Posebno napominjemo da je članom 10. stav 3. Ugovora predviđeno da dividende koje nastaju u državi ugovornici, a isplaćuju se vladi druge države ugovornice, oporezuju samo u toj drugoj državi (uz, dodatno, preciziranje u Protokolu – koji čini sastavni deo Ugovora – na koje se, konkretne, institucije u UAE, norma iz člana 10. (Dividende) stav 3. Ugovora odnosi, kao i uz napomenu da se podrazumeva da će države ugovornice – razmenom pisama između nadležnih organa – obavestiti jedna drugu o novim institucijama koje imaju pravo na isključivo oporezivanje u državi rezidentnosti).

21) U srpskoj verziji ugovora, greškom piše da je stopa 10%, dok u engleskoj verziji koja je merodavna, piše da je stopa 15%.

22) UIDO prestao da se primenjuje od 1. 1. 2019.

23) Od 1. 1. 2019. dodatni uslov za korišćenje stope od 5% je da nerezidentno pravno lice poseduje najmanje 25% kapitala u toku perioda od 365 dana koji uključuje i dan isplate dividende.

24) Dodatni uslov za korišćenje stope od 5% je da nerezidentno pravno lice poseduje najmanje 25% kapitala u toku perioda od 365 dana koji uključuje i dan isplate dividende.

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove