POREZ NA DODATU VREDNOST

1. Prenos jednonamenskih vaučera od 1. januara 2020. godine – s aspekta PDV-a i fiskalnih kasa

2. Sporednim prometom, koji se vrši uz promet objekta, smatra se promet zemljišta na kome se objekat nalazi i zemljišta koje služi redovnoj upotrebi tog objekta (tzv. pripadajuće zemljište)

3. Promet zemljišta na kojem se nalazi objekat (benzinska stanica sa opremom koja čini sastavni deo benzinske stanice), zemljišta koje služi njegovoj redovnoj upotrebi i opreme koja ne čini sastavni deo objekta, smatra se sporednim prometom koji se vrši uz promet objekta

4. Utvrđivanje osnovice za PDV kod razmene stana za vlasnički udeo na građevinskom zemljištu

5. Primena poreskog izuzimanja iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u u slučaju kada se prenos konkretnih dobara koja čine deo poslovne celine ne vrši istovremeno, već u određenom vremenskom periodu potrebnom za sprovođenje svih aktivnosti

6. Promotivne aktivnosti distributera kafe za espreso aparate – s aspekta PDV-a i priznavanja rashoda u poreskom bilansu

7. Mesto prometa usluge popravke aviona

8. Primena Normativa rashoda obveznika koji proizvodi bezalkoholna pića, ali obavlja i delatnost trgovine na veliko i trgovine na malo tim dobrima

9. Sticanje statusa obveznika PDV-a i utvrđivanje osnovice za PDV javnog izvršitelja

10. Promet usluga izvođenja programa stalnog stručnog usavršavanja i napredovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika oporeziv je PDV-om u skladu sa opštim pravilima

11. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu usluge realizacije projekta, koju fakultet pruža ministarstvu

12. Deo naknade koji se odnosi na tzv. očitavanje uključuje se u osnovicu za obračun PDV-a za promet toplotne energije, po stopi od 10%

13. Kupovina, odnosno prodaja fjučersa za električnu energiju, sa finansijskim poravnanjem, kao promet usluga u smislu Zakona o PDV-u

14. Refundacija PDV-a kupcu prvog stana u slučaju zaključenja ugovora o kupovini stana kao buduće stvari

15. Kupac prvog stana nema pravo na refakciju PDV-a ako je deo cene stana plaćen kompenzacijom

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove