POREZ NA DODATU VREDNOST

1. Vreme prometa dobara (opreme) sa obavezom ugradnje / instalacije i mesto prometa usluge obuke zaposlenih za rukovanje opremom

2. Mesto prometa usluge projektovanja u oblasti obnovljivih izvora energije i pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV-a koji promet usluga vrši pretežno u inostranstvu

3. Određivanje mesta prometa usluga obaveštavanja dužnika u vezi sa dospelim ratama kredita i sl.

4. Pravila određivanja poreskog dužnika za promet električne energije nabavljene radi dalje prodaje

5. Poreski tretman novčane naknade koju obveznik PDV-a potražuje od prevoznika na ime naknade štete za dobra koja su uništena u požaru kamiona

6. Odobravanje novčanog iznosa veletrgovca trgovcima na malo za dobra pred istekom trajanja i za troškove uništavanja – poreski tretman s aspekta PDV-a

7. Advokatska nagrada, koju advokat dobija pored ugovorene naknade, čini sastavni deo poreske osnovice za konkretan promet

8. Određivanje poreskog dužnika za promet usluga koje strano lice – obveznik PDV-a elektronskim putem pruža poreskim obveznicima sa sedištem u Srbiji

9. Promet usluga premeštanja i sabijanja otpada unutar deponije, upotrebom mašine sa rukovaocem, oporezuje se po stopi od 20%

10. Promet pamučnih jastučića oporezuje se po stopi od 20%

11. Oporezivanje prometa usluga zoohigijene

12. Izdavanje dokumenta po osnovu refundacije troškova koja nema karakter naknade za promet

13. Pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada je u računu iskazana adresa ogranka privrednog društva, a ne adresa privrednog društva

14. Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke hrane i pića koje isporučuje angažovanim preduzetnicima

15. Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu usluge rušenja objekta koje se vrši sa ciljem prodaje zemljišta na kome se nalazio srušeni objekat

16. Uslovi za nastanak obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza po osnovu ulaganja u sopstvene objekte

17. Pravo poljoprivrednika na PDV nadoknadu za promet kukuruza u zrnu i iseckane biljke kukuruza, odnosno poreska stopa u slučaju kada taj promet vrši obveznik PDV-a

18. Poreski tretman prometa koji se vrši u okviru realizacije projekta finansiranog iz sredstava zajma dobijenog od Banke za razvoj Saveta Evrope

19. Utvrđivanje naknade za promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo

20. Iskazivanje podataka o primaocu donacije u JCI-u kao jedan od uslova za primenu poreskog oslobođenja kod uvoza dobara na osnovu ugovora o donaciji

21. Pravo na podnošenje novog zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana kao hipotekovane nepokretnosti

22. Kupac stana, koji na dan overe ugovora o kupoprodaji stana nije bio punoletni državljanin Srbije, nema pravo na refundaciju PDV-a

23. Primanje novčanih sredstava – bez obaveze ili sa obavezom primaoca da izvrši protivčinidbu davaocu ili drugom licu – sa aspekta PDV-a i poreza na poklon

24. Poreski tretman prometa dobara nabavljenih u cilju privlačenja direktnih investicija stranih privrednih subjekata

Prijava korisnika

Prijava

  • Ukupno u bazi stringova
  • Ukupno novih stringova

Sakriveni pojmovi za :

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove

Svi sakriveni pojmovi u bazi:

  • Broj sakrivenih pojmova u bazi:
  • Pregledati sakrivene pojmove